Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Česká pojišťovna a Generali PPF Holding

  „Dohodou s Generali se pro PPF uzavírá jedna důležitá etapa. Dohoda spolu s dividendami získanými během uplynulých pěti let představuje vynikající návratnost naší původní investice. Transakce je tak faktickým završením mnohaleté práce, která začala získáním České pojišťovny.“

  Petr Kellner
  zakladatel a majoritní akcionář skupiny PPF

  PPF – dvacet let v pojišťovnictví
  (1995 – 2015)

  Česká pojišťovna patří na českém trhu mezi firmy s nejdelší tradicí. Historie této společnosti začíná v roce 1827 a po roce 1948 se nadlouho stala jedinou institucí svého druhu v Československu – Československou státní pojišťovnou. Historicky tak bylo dáno, že Česká pojišťovna měla na celém trhu pojišťovacích služeb v České republice dlouhodobé monopolní postavení, což představovalo jednu z obrovských výhod pro úspěšný rozvoj společnosti i po roce 1989. Bohužel tehdejší vedení České pojišťovny nedokázalo z tohoto postavení těžit ani obchodně, ani finančně. Společnost postrádala dlouhodobou strategii, neměla efektivní organizaci, investiční portfolio se nevyznačovalo vysokou kvalitou a neuspokojivé bylo rovněž finanční a provozní výkaznictví.

  Po roce 1948 se nadlouho stala jedinou institucí svého druhu v Československu – Československou státní pojišťovnou. Historicky tak bylo dáno, že Česká pojišťovna měla na celém trhu pojišťovacích služeb v České republice dlouhodobé monopolní postavení, což představovalo jednu z obrovských výhod pro úspěšný rozvoj společnosti i po roce 1989. Bohužel tehdejší vedení České pojišťovny nedokázalo z tohoto postavení těžit ani obchodně, ani finančně. I přes výhody, které společnosti přinášela její dominance na trhu, byla v té době Česká pojišťovna značně ztrátová a škodily jí nepružný přístup ke službám a nepřívětivost vůči zákazníkům, zděděné z éry komunismu. Společnost rovněž postrádala dlouhodobou strategii, neměla efektivní organizaci, investiční portfolio se nevyznačovalo vysokou kvalitou a neuspokojivé bylo rovněž finanční a provozní výkaznictví.

  V letech 1995-1996 do České pojišťovny vstupuje PPF s cílem změnit její zastaralou strukturu a prostřednictvím efektivního řízení vybudovat silnou společnost. Postupný proces transformace České pojišťovny, jenž trval několik let, byl však natolik úspěšný, že získal uznání společnosti Assicurazioni Generali S.p.A. („Generali“), třetí největší evropské pojišťovny. Výsledkem bylo založení Generali PPF Holdingu – společného podniku Generali (51% podíl) se skupinou PPF (49% podíl), v němž se stala Česká pojišťovna největším a zásadním aktivem pod vedením klíčových lidí PPF. Spolupráce obou stran trvala pět let a vytvořila jednoho z největších hráčů na pojistném trhu střední a východní Evropy, s působnosti ve 14 zemích.

  Na začátku roku 2013 se partneři ve společném podniku dohodli, že společnost Generali ve dvou fázích odkoupí od PPF její podíl. Generali se tak v lednu 2015 stala vlastníkem 100% podílu v Generali PPF Holdingu.

  Skupina PPF nyní své dvacetileté zkušenosti v pojišťovnictví uplatňuje na některých zahraničních trzích. Na základě dohody s Generali totiž PPF převzala v březnu 2013 dosavadní pojišťovny Generali PPF Holdingu v Rusku a v dalších státech SNS. I přes náročnou ekonomickou situaci v Rusku PPF úspěšně rozvíjí svou životní pojišťovnu PPF Life Insurance.

  Transformace České pojišťovny v datech

  1995-96 – skupina PPF získavá významný podíl a manažerskou kontrolu v České pojišťovně; bezprostředně pak zahájila transformaci jejího obchodního modelu. Česká pojišťovna si i přes probíhající změny udržela pozici jasného lídra na trhu v České republice - i v rostoucí konkurenci desítek nově vznikajících pojišťoven. Úspěšně rozvíjela svou dceřinou firmu na Slovensku a po roce 2002 začala působit také na trzích v Rusku, Kazachstánu a na Ukrajině.

  2008 – pro PPF rok poslední fáze transformace České pojišťovny ve vedoucího poskytovatele pojišťovacích služeb v České republice, kterým zůstává dodnes. Původně rozsáhlou a nepružnou organizaci, pověstnou nekvalitními službami klientům, přebudovala skupina PPF na instituci co do kvality srovnatelnou s největšími pojišťovnami v Evropě, která si dokáže v silné konkurenci dlouhodobě udržovat pozici lídra na trhu.

  leden 2008 – skupina PPF a společnost Generali založily společný podnik Generali PPF Holding (GPH), v němž v rámci regionu střední a východní Evropy spojily svá pojišťovnická aktiva, znalosti a zkušenosti. Vznikla tak jedna z největších pojišťovacích skupin v regionu. V rámci transakce související se vznikem společného podniku skupina PPF obdržela peněžní částku ve výši 1,1 mld. eur a stala se tak 49% akcionářem společnosti.

  leden 2013 – PPF a Generali se dohodly, že Generali odkoupí 49% podíl PPF v GPH. Generali za tento podíl zaplatila ve dvou etapách celkem 2,7 miliardy eur, včetně výplaty dividendy ze zisků minulých období. K 28. 3. 2013 Generali získala 25 % akcií Generali PPF Holdingu (GPH), a to za cenu 1,286 miliardy eur. Na začátku roku 2015 obdržela skupina PPF od Generali 1,235 miliardy eur za svůj zbývající 24% podíl v GPH.

  září 2013 – skupina PPF přijala strategické rozhodnutí rozvíjet svá pojišťovací aktiva v Rusku, která si ponechala v rámci dohod s Generali z ledna 2013, pod dvěma značkami, a to PPF Life Insurance a Home Credit Insurance. Životní pojišťovna PPF se zaměřuje na dynamicky rostoucí segment dlouhodobého životního pojištění, zatímco pojišťovna Home Credit se věnuje nabídce inovativních produktů neživotního pojištění především v distribuční síti ruské banky Home Credit & Finance Bank.

  Restrukturalizace České pojišťovny

  V době první částečné akvizice České pojišťovny skupinou PPF měla tato společnost velmi dominantní postavení na celém trhu pojišťovacích služeb v České republice. Tehdejší vedení České pojišťovny však nedokázalo z tohoto monopolního postavení efektivně těžit – obchodně ani finančně.

  Profil - dnes

  Česká pojišťovna je univerzální pojišťovnou a poskytuje individuální životní, neživotní a penzijní produkty pro klienty z řad fyzických osob, ale i pojistná řešení pro podnikovou klientelu ve střední a východní Evropě.

  V lednu 2009 udělila ratingová agentura Standard & Poor’s České pojišťovně hodnocení A+ se stabilním výhledem – nejvyšší rating dosažitelný pro společnosti v České republice.

  Úspěšná transformace

  Skupina PPF získala významný podíl v České pojišťovně v roce 1996 a zahájila transformaci jejího obchodního modelu. V té době byla Česká pojišťovna i přes své dominantní postavení na trhu značně ztrátová a škodil jí nepružný a nepřívětivý přístup ke službám zákazníkům, zděděný z éry komunismu. Těžištěm přeměny obchodního modelu České pojišťovny v té době se stalo přijetí kvalitních západoevropských obchodních postupů a norem ve spojení s velkým důrazem na marketing vůči zákazníkům a jejich segmentaci.

  V srpnu 2006 byla z České pojišťovny vyčleněna skupina Home Credit, firma založená skupinou PPF v roce 1997 s cílem poskytovat služby spotřebitelského financování v regionu CEE, a výsledkem byl vznik dvou oddělených a odlišných oblastí činnosti skupiny PPF – pojišťovnictví a spotřebitelské financování.

  Kromě svého vedoucího postavení na trhu pojištění v České republice založila navíc Česká pojišťovna úspěšné nové operace na Slovensku a v Rusku.

  V roce 2007 se společnosti PPF a Generali dohodly na vytvoření společného podniku, v jehož rámci dochází ke sdílení pojišťovnických aktiv a zkušeností obou společností v regionu CEE s cílem vytvořit v regionu pojišťovacího giganta.

  Dlouholetý generální ředitel České pojišťovny (1996 až 2006) Ladislav Bartoníček je od roku 2007 akcionářem skupiny PPF.

  Podmínky transakce

  Datum akvizice prvního významného podílu - 1996
  Datum předání kontroly nad podílem - Leden 2008
  Ocenění - při předání Ocenění odpovídající 3,6 mld. eur bylo vyjádřeno 49% podílem ve společném podniku Generali PPF Holding a platbou peněžní částky ve výši 1,1 mld. eur)

  Transakce Generali / PPF

  Podrobnosti o transakci

  Smlouva o společném podniku Generali PPF Holding byla podepsána dne 10. července 2007 a společnost Generali a skupina PPF se v ní zavázaly vložit svá aktiva v oboru pojišťovnictví v regionu CEE do nového podniku, který se stal významným hráčem na pojišťovacím trhu v regionu. Založení společného podniku bylo završeno v lednu 2008, přičemž v představenstvu společnosti Generali PPF Holding byly Generali a skupina PPF zastoupeny rovnocenně. V rámci transakce skupina PPF obdržela od společnosti Generali peněžní částku ve výši 1,1 mld. eur. Smlouva díky konsolidaci regionálních platforem a výraznému zlepšení návratnosti investic, zlepšení metod cenotvorby a zrychlení vývoje v regionu CEE vyústila ve značné úspory provozních nákladů.

  Generali PPF Holding byl řízen z České republiky a Petr Kellner se stal členem představenstva společnosti Generali.

  Založení společnosti Generali PPF Holding

  V lednu roku 2008 založily skupina PPF a společnost Generali společný podnik Generali PPF Holding, v níž sdílí svá pojišťovnická aktiva a znalosti a zkušenosti v rámci regionu CEE, s cílem vytvořit v regionu pojišťovacího giganta.

  Už v roce 2009 Generali PPF Holding působil ve 14 zemích a byl jednou z nejdůležitějších pojišťoven v regionu CEE. Holdingová společnost měla aktiva v celkové výši 13,8 mld. eur a příjem z pojistného činil 3,3 mld. eur při počtu klientů přesahujícím 10 milionů.

  Vytvoření společného podniku představovalo zásadní krok pro strategii expanze obou společností, protože položilo solidní základ budoucích příležitostí k růstu v jednom z nejdůležitějších geografických regionů Evropy z hlediska pojišťovnictví. Transakce ocenila aktiva v oboru pojišťovnictví v regionu CEE vložená skupinou PPF na 3,6 mld. eur a aktiva vložená společností Generali na 1,5 mld. eur. Společnost Generali navíc skupině PPF vyplatila částku 1,1 mld. eur za získání 51% podílu ve společném podniku. Skupina PPF držela zbývajících 49 %.

  Strategickým cílem společnosti Generali PPF Holding bylo vyvíjet vhodné finanční produkty a služby na všech stávajících trzích regionu CEE a postupně na nich získat vedoucí postavení. Agentura Standard & Poor’s udělila skupině Generali ratingové hodnocení AA- se stabilním výhledem.

  Završení spolupráce PPF a Generali

  Podrobnosti prodeje podílu skupiny PPF v GPH společnosti Generali

  Skupina PPF oznámila 8. ledna 2013 prodej svého 49% podílu v Generali PPF Holdingu (GPH) společnosti Assicurazioni Generali.

  Transakce ocenila celkovou hodnotu GPH na 5,1 miliardy eur a 49% podíl skupiny PPF na 2,52 miliardy eur – před započtením akvizice pojišťoven GPH v zemích Společenství nezávislých států (SNS) skupinou PPF za 80 milionů eur.

  Součástí transakce byla také výplata dividendy akcionářům GPH ve výši 352 milionů eur v I. čtvrtletí 2013, a to ještě před dokončením transakce, pak rovněž výplata dividendy akcionářům představující 66 % zisků za roky 2013 a 2014.

  Transakce proběhla ve dvou etapách: 25 % GPH odkoupila Generali v březnu 2013, zatímco zbývající 24% podíl PPF byl odkoupen počátkem roku 2015, kdy se Generali stala plným vlastníkem GPH. Za 49% podíl tedy PPF získala 2,7 mld. euro.

  Transakce rovněž zahrnovala výměnu kapitálových účastí bez hotovostního ekvivalentu: Generali zvýšila svůj podíl v ruské pojišťovně Ingosstrach na 38,5 % prostřednictvím akvizice všech akcií fondu PPF Beta a skupina PPF převzala úplnou kontrolu nad private equity byznysem fondů PPF Partners.

   

  Zpět na případové studie