Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Telefónica O2 CR a její unikátní dobrovolné rozdělení

  Telefónica O2 CR
  (2012-2015)

  V roce 2012 se skupina PPF rozhodla vstoupit na telekomunikační trh v České republice. Po neúspěšném pokusu vydražit v aukci LTE kmitočty a založit nového mobilního operátora koupila PPF od španělského majitele společnost Telefónica O2 CR. Případová studie rámcově popisuje proces převzetí, restrukturalizaci společnosti a také proces unikátního dobrovolného rozdělení na dvě společnosti – ryze infrastrukturní velkoobchodní část a retailového operátora.

  2012/2013 – PPF vstoupila na český telekomunikační trh

  V roce 2012 se skupina PPF rozhodla vstoupit na telekomunikační trh v České republice. Český telekomunikační úřad (ČTÚ) tehdy vypsal aukci na volné frekvence pro vysokorychlostní mobilní připojení (LTE) s tím, že část pásma měla být vyhrazena pro vstup nového operátora na trh. Skupina PPF se vedle tří stávajících mobilních operátorů (Telefónica O2, T-Mobile, Vodafone) aukce zúčastnila. Bohužel aukce byla v březnu 2013 z důvodu chybně nastavených podmínek rozhodnutím regulátora ČTÚ nakonec zrušena.

  Skupina PPF měla i nadále zájem vybudovat 4. operátora na trhu. V nové aukci oproti té původní byly odstraněny některé nedostatky, ale přibyly nové chyby: ČTÚ do podmínek výběrového řízení vložil pravidlo, které zakazovalo po dobu sedmi let jakékoliv „spojení“ nového operátora s jiným účastníkem aukce. Protože telekomunikační trh se v důsledku převratných technologických změn dramaticky mění, byl takovýto v Evropě bezprecedentní zákaz věcně i ekonomicky nesmyslný a prakticky znemožňoval, aby se kdokoliv pokusil 4. operátora v ČR postavit.

  V obavách, že na trh přijde nový silný hráč, stávající operátoři v mezičase zatraktivnili svoji retailovou nabídku, k čemuž měli dostatek času právě díky neúspěšné první aukci kmitočtů. Spustili cenovou revoluci, respektive provedli zásadní zlevnění služeb zavedením paušálních balíčků služeb. Tím ovšem jen urychlili trend poklesu ziskovosti celého sektoru mobilních služeb. V situaci, kdy se dosud oligopolní hráči na jednu stranu ocitli pod tlakem trhu a na stranu druhou jejich provoz, zejména Telefóniky CR, zůstával stále silně neefektivní, viděla skupina PPF obchodní příležitost.

  Španělská Telefónica se i v důsledku zostřující se situace na českém trhu rozhodla svého místního operátora v září 2013 prodat. Po jednom měsíci intenzívních jednání oznámily obě strany na začátku listopadu dohodu o prodeji 65,9% podílu ve společnosti. Za celkovou kupní cenu 63,3 miliardy korun (celkem 305,6 Kč na akcii, ale s odloženou splatností části kupní ceny) tak získala PPF dvě třetiny největšího integrovaného operátora v Česku, včetně jeho 100% dceřiné společnosti Telefónica Slovakia, jednoho ze tří slovenských mobilních operátorů. Postupně pak v několika krocích odkoupila PPF od dalších minoritních akcionářů jejich podíly a dosáhla tak v červenci 2015 podílu 84,91%.

  2014 – Skupina převzala O2 (Telefónica CR) a zahájila restrukturalizaci

  V polovině ledna 2014 Evropská komise schválila transakci PPF-Telefónica, která byla k 28. lednu vypořádána. Součástí dohody byla také možnost českého operátora ponechat si na další čtyři roky značku O2 (následně byla tato licence prodloužena do r. 2019 s opcí až do r. 2022). V souladu s ovládnutím společnosti byl okamžitě zahájen proces zefektivnění činností a úspor nákladů. Symbolicky valná hromada v březnu 2014 rozhodla o zredukování počtu křesel jak v představenstvu, tak dozorčí radě i výboru pro audit.

  Už v průběhu roku 2014 se podařilo novému managementu O2 společnost zeštíhlit. Za první tři čtvrtletí tak bylo možné reportovat snížení provozních nákladů o 5,6 % a mzdových nákladů dokonce o 10 %. V případě nákladů na management poklesly za rok 2014 výdaje o výrazných 44 %. Za první rok pod manažerskou kontrolou PPF zeštíhlila společnost o 715 lidí, což představovalo více než 12 % personálu.

  Tendenci klesající ziskovosti se však v roce 2014 ještě nepodařilo zastavit, čistý zisk se meziročně snížil o 30 %. Bylo nutné pokračovat v radikálních změnách a přijít také s novým strategickým plánem.

  2015 – PPF realizuje projekt unikátního dobrovolného rozdělení

  V srpnu 2014 O2 informovala, že provádí analýzy možnosti oddělení telekomunikační infrastruktury z O2 do samostatného subjektu – do nově vznikající společnosti CETIN (Česká telekomunikační infrastruktura), který by poskytoval velkoobchodní služby nejen pro O2, ale i ostatním telekomunikačním společnostem na trhu.

  Logika byla podobná jako oddělení energetické sítě od výrobců a prodejců elektřiny nebo železniční dopravní cesty od Českých drah. Tedy vytvoření čistě velkoobchodní firmy, která poskytuje služby všem operátorům na telekomunikačním trhu (na základě nediskriminačního přístupu za stejných podmínek). A co je nejpodstatnější: rozdělením se operátor O2 uvolní z přísné regulace ČTÚ, která je dominantně zaměřena na infrastrukturu fixní sítě a pro O2 se tak otevře možnost růstu na trhu nových služeb.

  Dalším důvodem rozdělení bylo zefektivnění a zeštíhlení společností O2 a CETIN, včetně větší specializace managementu na dva dosti odlišné byznys modely. Retailové zákazníky-produktově zaměřené O2, s důrazem na zákaznický servis, značku, schopnost pružně reagovat na rychle se měnící klientské požadavky a na technologicky orientovaný CETIN, který realizuje investice do telekomunikační infrastruktury s dlouhodobým investičním horizontem a schopností takové investice financovat.

  V Evropě vůbec první projekt dobrovolného rozdělení operátora (bez donucení regulátorem) schválilo 27. února 2015 představenstvo i dozorčí rada O2, a to formou odštěpení se vznikem nové společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN).

  Projekt rozdělení byl zpracován v  dokumentu o 6 358 stranách zahrnujících přílohy s úplnými seznamy smluv, bankovních účtů, nemovitostí, majetkových i nákladových jednotek atp. – k dispozici je zde. Na CETIN přešel velkoobchod a infrastruktura, tedy především pevná veřejná přenosová síť, včetně ústředen a datových center, a fyzická infrastruktura mobilní sítě. O2 zůstalo rozhodujícím hráčem na trhu koncových služeb domácnostem a organizacím, je koncovým poskytovatelem pevného připojení, včetně dynamicky rostoucí služby O2 TV, která nově vysílá i vlastní obsah, a mobilním operátorem, jenž si ponechal frekvenční příděly k šíření mobilního signálu.

  Vybrané podrobnosti z projektu rozdělení:

  • Při rozdělení byl stanoven rovnoměrný výměnný poměr, tedy akcionáři získávají stejné podíly v obou společnostech odpovídající dosavadnímu podílu v původní společnosti.
  • Hodnota odštěpované části jmění připadající na nově vznikající společnost CETIN byla znalcem pro účely projektu rozdělení stanovena na 46,9 miliardy korun.
  • Z regulatorních důvodů bylo nutné, aby byly obě společnosti zcela manažersky odděleny. Skupinou PPF proto zůstal nadále přímo řízen pouze CETIN, zatímco O2 je pouze dlouhodobou finanční investicí PPF bez přímé manažerské kontroly.
  • Z celkového počtu cca 4 900 zaměstnanců odešlo do společnosti CETIN přibližně 1 200 (divize O2 Infrastruktura a velkoprodej).
  • Akcie O2 zůstaly obchodované na BCPP, akcie CETIN veřejně obchodované nejsou.
  • Společnost CETIN je oddělena právně, finančně, personálně, ale i fyzicky se sídlem v Praze 3, na Žižkově. O2 zůstala sídlit na Pankráci v Praze 4.

   

  Rozdělení nabylo právně účinnosti k 1. červnu 2015. CETIN současně předložil nabídku povinného odkupu akcií z důvodu, že jeho akcie nebyly přijaty k obchodování na BCPP. PPF ji doprovodila vyšší dobrovolnou nabídkou převzetí jak akcií CETIN, tak akcií O2. Odkup nabídla v součtu za cenu o více než 76 Kč vyšší (o 43 %), než kolik činila cena jedné akcie O2 na Burze cenných papírů Praha před účinností rozdělení, tj. k datu 27. 5. 2015.

  PPF zároveň oznámila, že nebude usilovat o stažení akcií O2 Czech Republic a.s. z burzy, a naopak hodlá všestranně podporovat jejich veřejnou obchodovatelnost. PPF deklarovala O2 jako svou finanční investici, na jejímž obchodním řízení se nepodílí. O2 se pro CETIN stává sice stále klíčovým, ale zároveň jedním z mnoha dalších velkoobchodních zákazníků, který nemůže být na trhu nijak zvýhodňován. Naopak CETIN začleňuje skupina PPF mezi svá strategická aktiva, která chce dlouhodobě jako vlastník rozvíjet.

  2016 – Výsledky projektu rozdělení

  V O2 v rámci nabídky dobrovolného odkupu navýšila skupina PPF svůj podíl jen mírně, na necelých 85 %. U CETIN dosáhla PPF hranice 90% podílu, nezbytné pro realizaci práva nuceného přechodu vlastnictví k akciím CETIN (vytěsnění/squeeze-out). Proces v souladu se zákonem následně také realizovala. V lednu 2016 se tak skupina PPF stala stoprocentním akcionářem CETIN.

  Jak ukazují finanční výsledky i vývoj hodnoty akcií samostatného O2, trh, zákazníci i akcionáři potvrdili správnost strategického rozhodnutí PPF přistoupit k bezprecedentnímu projektu dobrovolného rozdělení. Samotný projekt obrovského rozsahu byl zvládnut enormním úsilím během několika měsíců od vypracování studie proveditelnosti přes jeho formální schválení statutárními orgány až po uvedení v život v červnu 2015. Rozdělení proběhlo bez dopadu na služby poskytované zákazníkům, přestože se jednalo o komplikované dělení velmi komplexních síťových a hlavně IT systémů.

  Oddělení CETIN s regulovanou infrastrukturou umožnilo O2 i v době klesajících příjmů z klasických telekomunikačních služeb tlumit pokles trhu nabídkou nových atraktivních služeb, například O2 TV. Ta během prvních let své existence dokázala získat kolem čtvrt milionu zákazníků a stát se tak jedním z největších hráčů placené televize v ČR. Ve spojitosti s pokračujícím snižováním nákladů se výrazně zlepšily celkové výsledky operátora vykázané za rok 2015 a v průběhu roku 2016.

  O2 také poprvé jednoznačně formulovala svou dividendovou politiku, na jejímž základě vyplatila dividendy v hodnotě 16,- Kč za akcii. Nad rámec dividendové politiky se představenstvo v říjnu 2016 rozhodlo navrhovat k rozdělení akcionářům další 4,-Kč ročně z emisního ážia.

  Krátce po rozdělení se společnost CETIN úspěšně refinancovala získáním syndikovaného úvěru v objemu 32 miliard korun a v červenci 2016 získala rating investičního stupně od agentury Moody´s a v říjnu 2016 pak od agentury Fitch.

  • Finanční výsledky:
  Čistý zisk v mld. Kč 2012 2013 2014 2015
  O2 CR 6,776 5,695 3,515 5,077
  CETIN - - - 1,835

  Zdroj: Finanční výkazy O2ČR a CETIN
   

  • Hodnota pro akcionáře:
    

   


  Jiný investiční cyklus vedl rovněž k novému způsobu financování. To také spolu se silnou kapitálovou pozicí skupiny PPF umožnilo učinit na podzim 2015 rozhodnutí o plánu investic na příštích sedm letech ve výši 22 miliard korun. Cílem jsou sítě nové generace, včetně optických sítí a zrychlování přístupových sítí na bázi technologií xDSL napříč celou Českou republikou.

  CETIN postupně kromě O2 uzavřel velkoobchodní smlouvy s dalšími důležitými hráči telekomunikačního trhu (T-Mobile, Vodafone, Český bezdrát, ha-vel internet a další) a začal tak plnit cíle úspěšného poskytování velkoobchodních služeb ostatním operátorům.

  Celkové výnosy společnosti CETIN dosáhly za účetní období od 1. ledna 2016 do 31. 8. 2016 výše 14,5 mld. Kč a provozní výsledek hospodaření dosáhl v tomto období výše 2,5 mld. Kč, přičemž převážná část tohoto zisku pochází ze segmentu služeb národní sítě. Výsledek hospodaření po zdanění je ve výši 2,1 mld. Kč.

  Shrnutí:

  • Skupině PPF se podařilo po svém vstupu do společnosti Telefónica O2 CR firmu během dvou let úspěšně restrukturalizovat a zhodnotit.
  • Unikátním způsobem dobrovolně rozdělila firmu na ryze velkoobchodní část a na retailového operátora.
  • Výsledky už za rok od rozdělení prokázaly správnost zvolené strategie, a to jak růstem ziskovosti, tak výrazným zvýšením hodnoty pro akcionáře prostřednictvím růstu tržní ceny akcií O2.
  • CETIN rozšiřuje své portfolio velkoobchodních zákazníků. Je plně nezávislý na O2, nabízí své služby všem hráčům na trhu a mohutně investuje do sítí nové generace.
  • Operátor O2 se naopak vyvázal z regulace ČTÚ, a to mu dává možnost dynamického rozvoje v mnoha ohledech, jako jsou O2 TV nebo další služby atraktivního obsahu.
  • Hodnota O2 a CETIN ve svém souhrnu vyrostla, a to díky růstu ceny akcií O2 na burze. V době výplaty protiplnění minoritním akcionářům CETIN v lednu 2016 činila souhrnná hodnota akcií CETIN a O2 (BCPP) o 40 % více, než kolik byla hodnota akcie v době oznámení akvizice od španělské Telefónicy (listopad 2013) - a dokonce o 138 % vyšší než těsně před rozdělením společnosti (květen 2015).
  • PPF deklaruje společnost O2 jako svou finanční investici. Na jejím obchodním řízení se nepodílí. Naopak CETIN začleňuje skupina PPF mezi svá strategická aktiva, která chce dlouhodobě jako vlastník rozvíjet.

   

  Pozn. Samotné rozdělení a způsob, jakým bylo provedeno, reflektovalo situaci na českém telekomunikačním trhu. Nemusí představovat univerzálně vhodné řešení pro jiné zahraniční trhy.

  Zpět na případové studie