Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Harmonogram dalších kroků procesu přechodu akcií CETIN 
na hlavního akcionáře
  14/12/2015

  Stáhnout soubor PDF

  PPF A4 B.V. oznamuje harmonogram dalších kroků procesu přechodu vlastnického práva ke všem akciím společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN) na hlavního akcionáře, společnost PPF A4 B.V. V souladu s příslušnými obecně závaznými předpisy přejde vlastnické právo ke všem akciím minoritních akcionářů na PPF A4 B.V. dne 11. ledna 2016. Výplata protiplnění akcionářům určená valnou hromadou ve výši 172,40 Kč na akcii pak bude uskutečněna do 10. února 2016.

  Uvedené lhůty přechodu vlastnictví k akciím a výplaty protiplnění se odvíjejí od data 11. prosince 2015, kdy byl v obchodním rejstříku zveřejněn zápis usnesení valné hromady akcionářů CETIN z 3. prosince o nuceném přechodu vlastnického práva. 

  Hlavní akcionář poskytne určené protiplnění na své náklady prostřednictvím společnosti PPF banka a.s., u které již složil peněžní prostředky v nezbytné výši. Ta bude protiplnění vyplácet akcionářům primárně na jejich bankovní účty, případně zasláním poštovní poukázky (to vše na adresy, resp. čísla bankovních účtů, které má k dispozici). Podrobnosti k postupu při výplatě protiplnění jsou zveřejněny na stránce www.ppfa4.eu nebo je zájemci získají na informační lince, telefon: 800 100 022, email: info@akciecetin.cz.

  Zpět na tiskové zprávy