Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

Podmínky užívání webových stránek ppf.cz, ppf.eu a ppfgroup.nl („Podmínky“)

Než začnete užívat webové stránky www.ppf.czwww.ppf.eu nebo www.ppfgroup.nl (společně dále jen jako „Stránky“), seznamte se důkladně s těmito Podmínkami. Vstupem na Stránky nebo jejich užíváním projevujete s dále uvedenými Podmínkami svůj souhlas.

Stránky vlastní společnost PPF a.s., zapsaná a působící podle zákonů České republiky, se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ 160 41, Česká republika („PPF“). Společnost PPF tyto Podmínky může změnit nebo upravit bez předchozího upozornění. Vzhledem k tomu doporučujeme, abyste si tyto Podmínky pročetli vždy, když na Stránky vstupujete nebo je užíváte. Užívání Stránek po provedení změn těchto Podmínek znamená, že souhlasíte se změněnými Podmínkami. Pokud na Podmínky nechcete přistoupit, nemůžete Stránky užívat. Společnost PPF výslovně odmítá jakékoliv podmínky navržené vámi, které doplňují nebo jsou v rozporu s těmito Podmínkami; takové podmínky jsou neplatné a neúčinné.

Tyto Podmínky jsou účinné od 13. 6. 2011.

Užívání obsahu Stránek

Společnost PPF je vlastníkem veškerých autorských práv ke Stránkám a jejich obsahu, včetně textů, grafického provedení, technických výkresů, grafiky, obrázků nebo snímků vystavených na Stránkách a rovněž autorských práv k výběru a způsobu uspořádání souborů nacházejících se na Stránkách („Obsah“). Bez ohledu na výše uvedené mohou být některé materiály nebo texty vystavené společností PPF na Stránkách (zejména ochranné známky, loga atd.) vlastnictvím třetích osob a mohou požívat ochrany podle příslušných právních předpisů upravujících ochranu práv k duševnímu vlastnictví.

Veškerý Obsah Stránek včetně fotografií a loga PPF umístěných na Stránkách v sekci „Fotogalerie“ podléhá ochraně podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění. Fotografie a logo PPF umístěné na Stránkách v sekci „Fotogalerie“ jsou nabízena veřejnosti ke stažení zdarma.

Stažením fotografie či loga PPF ze sekce „Fotogalerie“ umístěné na Stránkách souhlasíte, že užijete fotografii či logo PPF v souladu s platnými právními předpisy České republiky, dobrými mravy a pro účely a způsobem, který nebude poškozovat dobré jméno společnosti PPF a.s., dobré jméno subjektů ovládaných společností PPF a.s., ovládajících společnost PPF a.s., ovládaných společně se společností PPF a.s. či jinak spojených se společností PPF a.s. a který nebude zasahovat do práv a právem chráněných zájmů shora uvedených subjektů a práv a právem chráněných zájmů osob vyobrazených na fotografiích a bude se týkat aktivit společnosti PPF a.s., resp. shora uvedených subjektů.

Bez ohledu na výše uvedené se výslovně vylučuje užití fotografií či loga PPF umístěných na Stránkách v sekci „Fotogalerie“:

 • pro reklamní účely všeho druhu a propagační účely (včetně umístění na dárkové předměty, billboardy apod.),
 • pro účely propagace politických stran či hnutí,
 • zařazením do materiálů porušující právní předpisy České republiky, dobré mravy, ohrožující veřejný pořádek,
 • zařazením do materiálů, které jsou svým obsahem diskriminující z hlediska náboženství, rasy, pohlaví či propagující násilí či jakékoliv protiprávní jednání,
 • zařazením do materiálů, které jsou způsobilé poškodit dobré jméno shora uvedených subjektů, zasáhnout do či poškodit osobnostní práva osob vyobrazených na fotografiích,
 • ve spojení s klamavými či nepravdivými informacemi či zprávami,
 • za účelem jejich prodeje třetím osobám.

 

Dále se vylučuje a je zakázáno:

 • užívat Stránky a jejich Obsah pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely; toto ustanovení se nevztahuje na fotografie a logo PPF umístěné na Stránkách v sekci „Fotogalerie“ za předpokladu, že jsou dodrženy podmínky užití fotografií a loga PPF uvedené v těchto Podmínkách;
 • Obsah, zejména pak logo PPF a fotografie umístěné v sekci „Fotogalerie“ rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do loga PPF či fotografií umístěných v sekci „Fotogalerie“ zasahovat a takto upravené, změněné, přetvořené či zásahem jinak dotčené fotografie rozmnožovat.

 

Obsah Stránek můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní, nekomerční účely.

Obsah nesmíte reprodukovat, upravovat ani nijak komerčně využívat, kromě případů výslovně uvedených výše. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti PPF nesmíte zejména, aniž by tím však byla omezena obecná platnost omezení uvedených v předchozí větě,

 • Obsah redistribuovat, znovu přenášet, znovu publikovat (včetně prostřednictvím jeho užití jako části knihovny, archivu nebo podobné služby)
 • z kopií Obsahu vytvořených v souladu s těmito Podmínkami odstraňovat oznámení o autorských právech nebo ochranných známkách
 • vytvářet databázi v elektronické nebo strukturované manuální podobě systematickým stahováním a ukládáním celého Obsahu nebo jeho libovolné části.

 

Při užívání Stránek nesmíte narušovat bezpečnost, celistvost a obecně provoz Stránek, užívat Stránky pro přenos poškozujících souborů nebo se pokoušet proniknout do případných neveřejných částí Stránek. Dále jste povinni respektovat autorská práva společnosti PPF ke Stránkám a také práva třetích osob k materiálům a textům vystaveným společností PPF na Stránkách (zejména ochranné známky, loga atd.), které jsou ve vlastnictví třetích osob a požívají ochrany podle příslušných zákonů upravujících ochranu práv k duševnímu vlastnictví.

Žádosti o nové publikování nebo redistribuování Obsahu zasílejte společnosti PPF na adresuinfo@ppf.cz.

Omezení odpovědnosti

představuje žádnou formu poradenství, doporučení nebo ujednání ze strany společnosti PPF a není zamýšlen tak, aby se o něj uživatelé opírali při realizaci (nebo naopak nerealizaci) jakýchkoliv konkrétních investic nebo jiných rozhodnutí. Za veškerá rizika vyplývající z užívání Stránek nesete plnou odpovědnost. Jakákoliv ujednání mezi vámi a třetí osobou na základě Obsahu Stránek jsou na vaše výhradní riziko a odpovědnost.

Vzhledem k počtu zdrojů, z nichž společnost PPF Obsah získává, a k povaze elektronické distribuce prostřednictvím internetu neposkytuje společnost PPF ohledně Stránek, Obsahu, softwaru nebo služeb, jež jsou k dispozici prostřednictvím Stránek (společně „Služby stránek“), žádné záruky. Služby stránek jsou zejména poskytovány „jak stojí a leží“ se všemi chybami a tak, jak jsou dostupné. V míře povolené příslušným zákonem společnost PPF tímto odmítá veškeré záruky, podmínky nebo povinnosti jakékoliv povahy, zejména záruky způsobilosti pro určitý účel, výslovné nebo zákonné záruky či záruky nebo povinnosti týkající se přesnosti, včasnosti a úplnosti Obsahu a Služeb stránek.

Odkazy

Stránky obsahují odkazy na jiné webové stránky provozované nezávislými třetími osobami („Stránky třetích osob“), a to buď přímo, nebo prostřednictvím rámců. Při návštěvě Stránek třetí osoby byste se měli seznámit s jejich podmínkami užívání. Společnost PPF nenese odpovědnost za pravidla a postupy jiných subjektů ani za obsah a dostupnost propojených Stránek třetích osob, nebude účastníkem transakcí týkajících se zboží nebo služeb dostupných ze Stránek třetích osob a za takové transakce neponese žádným způsobem odpovědnost.

Stránka může obsahovat odkazy na jiné webové stránky provozované subjekty ovládanými společností PPF, ovládajícími společnost PPF, ovládanými společně se společností PPF či jinak spojenými se společností PPF (společně „Přidružené společnosti“ a „Stránky přidružených společností“). Při návštěvě některé Stránky přidružené společnosti byste se měli seznámit s jejími podmínkami užití. Pro vyloučení pochybností uvádíme, že společnost PPF nenese odpovědnost za dostupnost nebo obsah Stránek přidružených společností, nebude účastníkem žádné transakce týkající se zboží nebo služeb dostupných ze Stránek přidružených společností a za takové transakce neponese žádným způsobem odpovědnost.

Příspěvky

Část Stránek může obsahovat informace od třetích osob („Přispěvatelé“). Přispěvatelé nesou odpovědnost za zajištění souladu materiálů předaných k zařazení do Stránek s právními předpisy. Za chyby nebo nepřesnosti v materiálech poskytnutých Přispěvateli nenese společnost PPF odpovědnost.

Prohlášení o dostupnosti

Společnost PPF prohlašuje, že cílem těchto Stránek je zajistit maximální dostupnost veškerého jejich obsahu a funkcí všem uživatelům internetu.

Společnost PPF si vyhrazuje právo omezit přístup k určitým informacím na Stránkách („chráněné informace“) a umožnit jej pouze uživatelům splňujícím určitá kritéria, jež společnost PPF případně na Stránkách uvede nebo která vyplývají z příslušných právních předpisů. Uživatelé, kteří tato kritéria nesplňují, nesmějí k takto chráněným informacím vstupovat.

Volba právního řádu a jurisdikce

Užívání Stránek a tyto Podmínky se řídí právním řádem České republiky. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s užíváním Stránek nebo v souvislosti s těmito Podmínkami rozhodne místně příslušný soud v České republice v souladu s českým právním řádem. V případě předložení sporu vzniklého v souvislosti s užíváním Stránek nebo v souvislosti s těmito Podmínkami jinému soudu než soudu České republiky, bude tento spor předán některému soudu České republiky a jím rozhodnut.

Obecně

Je zakázáno postupovat, dále licencovat či jakkoliv jinak převádět jakákoliv vaše práva podle těchto Podmínek.

Shledá-li příslušný soud některé ustanovení těchto Podmínek za neplatné, pak neplatností takového ustanovení nebude dotčena platnost zbývajících ustanovení těchto Podmínek, která zůstávají v plném rozsahu platná a účinná.

Neuplatnění jakéhokoliv práva nebo opravného prostředku podle těchto Podmínek některou stranou nepředstavuje vzdání se takového práva nebo opravného prostředku. Nadpisy v těchto Podmínkách jsou uvedeny pouze pro snazší orientaci v textu a nemají žádný právní význam ani účinek.