Vážený uživateli, je nám líto, ale Váš prohlížeč nepodporuje plné zobrazení webu. Doporučujeme Vám přejít na jeho aktuálnější verzi (MS Edge) nebo na některý z nejčastějších prohlížečů (Chrome, Firefox, Safari).

Finanční výsledky
a finanční výkazy

PPF Group N.V.:

Konsolidovaný výkaz o finanční pozici (podle IFRS)

(v mil. eur)  1H 2022 FY 2021 FY 2020
Hotovost a hotovostní ekvivalenty 7 322 7 604 6 388
Investiční cenné papíry (vč. derivátů) 6 114 4 906 3 488
Úvěry a pohledávky 9 328 12 567 14 681
Investice do přidružených a společných podniků 1 591 1 620 897
Investice do nemovitostí 3 002 2 413 1 791
Provozní a ostatní hmotný majetek 4 117 4 167 3 789
Nehmotná aktiva a goodwill 5 396 5 397 5 639
Ostatní aktiva 3 258 3 512 2 985
Aktiva celkem 40 128 42 186 39 658
Vlastní kapitál 9 040 9 128 8 517
Úročené závazky 25 803 28 854 27 145
Ostatní pasiva 5 285 4 204 3 996
Pasiva celkem 40 128 42 186 39 658
Zdroj: Auditovaná konsolidovaná účetní závěrka  

PPF Group N.V.:

Konsolidovaný výkaz zisku a ztrát (podle IFRS)

(v mil. eur) 1H 2022 FY 2021 FY 2020
Čistý úrokový výnos 622 1 698 2 841
Čistý výnos z poplatků a provizí 95 209 242
Čistý výnos z pojišťovací činnosti 5 20 21
Čistý výnos z realitní činnosti 22 201 229
Čistý výnos z telekomunikací 1 162 2 248 2 080
Čistý výnos z médií 172 353 109
Čistý výnos ze strojírenství 145 238 166
Čistý výnos z provozu mýtného systému 12 22 19
Ostatní výnosy 247 262 33
Provozní náklady -2 372 -4 797 -6 030
Výsledek hospodaření před zdaněním 110 454 -290
Daň z příjmu -462 -180 -1
Čistý výsledek hospodaření z pokračující činnosti -352 274 -291
Čistý výsledek hospodaření z ukončované činnosti, po zdanění -54 - -
Čistý výsledek hospodaření v běžném účetním období -406  274 -291 
Výsledek hospodaření připadající:
Vlastníkům mateřské společnosti -318 239 -249
Nekontrolním podílům -88 35 -42
Výnosy a ostatní příjmy celkem 4 411 8 399 9 037

Zdroj: Auditovaná konsolidovaná účetní závěrka

Název
Datum
Typ souboru
Akce

Mohlo by vás zajímat

PPF v roce 2021