Vážený uživateli, je nám líto, ale Váš prohlížeč nepodporuje plné zobrazení webu. Doporučujeme Vám přejít na jeho aktuálnější verzi (MS Edge) nebo na některý z nejčastějších prohlížečů (Chrome, Firefox, Safari).

Finanční výsledky
a finanční výkazy

PPF Group N.V.:

Konsolidovaný výkaz o finanční pozici (podle IFRS)

(v mil. eur)  FY 2023 FY 2022 FY 2021
Hotovost a hotovostní ekvivalenty 8 535 8 726 7 604
Investiční cenné papíry (vč. derivátů) 8 944 5 592 4 906
Úvěry a pohledávky 8 650 8 366 12 567
Investice do přidružených a společných podniků 3 279 1 482 1 620
Investice do nemovitostí 1 219 1 632 2 413
Provozní a ostatní hmotný majetek 4 403 4 212 4 167
Nehmotná aktiva (vč. goodwillu) 5 368 5 240 5 397
Aktiva držená k prodeji 28 1 606 50
Ostatní aktiva 3 058 3 027 3 462
Aktiva celkem 43 484 39 883 42 186
Vlastní kapitál 9 262 9 250 9 128
Úročené závazky 29 324 25 095 28 854
Závazky související s aktivy drženými k prodeji 13 870 -
Ostatní závazky 4 885 4 668 4 204
Cizí zdroje a vlastní kapitál celkem 43 484 39 883 42 186

Zdroj: Auditovaná konsolidovaná účetní závěrka

PPF Group N.V.:

Konsolidovaný výkaz zisku a ztrát (podle IFRS)

(v mil. eur) FY 2023 FY 2022 FY 2021
Čistý úrokový výnos 982 1 297 1 383
Čistý výnos z poplatků a provizí 211 226 178
Čistý výnos z pojišťovací činnosti 1 5 6
Čistý výnos z realitní činnosti -19 7 201
Čistý výnos z telekomunikací 2 677 2 385 2 248
Čistý výnos z médií 391 362 353
Čistý výnos ze strojírenství 292 289 238
Čistý výnos z provozu mýtného systému 16 22
Čístý výnos z leisure 117 80 12
Ostatní výnosy 344 361 250
Provozní náklady -3 242 -3 942 -4 580
Výsledek hospodaření před zdaněním 1 754 1 086 311
Daň z příjmu -305 -867 -152
Čistý výsledek hospodaření z pokračující činnosti 1 449 219 159
Čistý výsledek hospodaření z ukončené činnosti, po zdanění -55 115
Čistý výsledek hospodaření v běžném účetním období 1 449 164  274
Výsledek hospodaření připadající:
Vlastníkům mateřské společnosti 1 355 242 239
Menšinovým vlastníkům 94 -78 35

Zdroj: Auditovaná konsolidovaná účetní závěrka

Název
Datum
Typ souboru
Akce

Mohlo by vás zajímat

PPF 2023