Vážený uživateli, je nám líto, ale Váš prohlížeč nepodporuje plné zobrazení webu. Doporučujeme Vám přejít na jeho aktuálnější verzi (MS Edge) nebo na některý z nejčastějších prohlížečů (Chrome, Firefox, Safari).

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO UCHAZEČE O PRACOVNÍ POZICI

Správcem vašich osobních údajů, jakožto uchazeče o pracovní pozici (dále jen „uchazeč“), je vždy společnost PPF a.s., IČO: 25099345, sídlo: Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6 (dále jen „PPF a.s.“).

Správce osobních údajů

Pro účely konkrétního výběrového řízení může být správcem vašich osobních údajů společně s PPF a.s. i některá další společnost v rámci skupiny PPF nebo společnost, která má s PPF a.s. uzavřenou smlouvu o poskytování služeb a není součástí skupiny PPF, a to však pouze za předpokladu, že předmětem konkrétního výběrového řízení je pracovní pozice v rámci této společnosti.

Skupinou PPF se v tomto dokumentu rozumí

Nadace PPF, Home Credit a.s., Home Credit International a.s. (včetně EmbedIT), Home Credit Slovakia a.s., PPF banka a.s., Air Bank a.s., SOTIO Biotech a.s., SOTIO Biotech AG, SCTbio a.s., Benxy s.r.o. (včetně Zonky), PPF Real Estate s.r.o., CETIN a.s., CzechToll s.r.o., ŠKODA TRANSPORTATION a.s., ŠKODA ELECTRIC a.s., ŠKODA VAGONKA a.s., ŠKODA PARS a.s., EKOVA ELECTRIC a.s., Bammer trade a.s., ŠKODA CITY SERVICE s.r.o., POLL, s.r.o., ŠKODA TVC s.r.o., ŠKODA TRANSTECH Oy, ŠKODA DIGITAL s.r.o., ŠKODA ICT s.r.o., TV Nova s.r.o., CME Services s.r.o.

Společnostmi, které mají s PPF a.s. uzavřenou smlouvu o poskytování služeb a nejsou součástí skupiny PPF, se v tomto dokumentu rozumí

OPEN GATE gymnázium a základní škola, s.r.o., Nadace The Kellner Family Foundation, Pomáháme školám k úspěchu, o.p.s.

Osobní údaje

Vašimi osobními údaji se v tomto dokumentu rozumí pouze ty osobní údaje, které nám poskytnete prostřednictvím informačního systému PPF Group eRecruitment či vyplynou v rámci související komunikace nebo při samotné realizaci výběrového řízení, a to vždy jen v rozsahu nezbytném k naplnění příslušných účelů (tj. pro účely konkrétního výběrového řízení).

Právní titul zpracování

Vaše osobní údaje se pro účely konkrétního výběrového řízení zpracovávají na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) – splnění smlouvy.

Po ukončení výběrového řízení správce zpracovává Vaše osobní údaje pro účely oprávněného zájmu správce, a to pro potřeby prokázání, že výběrové řízení proběhlo řádně a transparentně a pro účely určení, obhajobu a vymáhání práv správce. Vaše osobní údaje správce zpracovává v souladu s platnými a účinnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Účely zpracování osobních údajů

 1. Zpracování osobních údajů pro potřeby výběrového řízení;
 2. Za účelem zaslání notifikační SMS o termínu a místě konání výběrového řízení;
 3. Za účelem stanovení a zaplacení odměny pro personální agenturu v případech, kdy jsem nastoupil na pozici přes doporučení personální agentury;
 4. za účelem efektivnější komunikace ve věci výběrového řízení pomocí chatbota a personalizovaného videa (jméno a příjmení) pro potřeby představení společnosti, do které se skrze výběrové řízení hlásíte

Doba uložení

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu výběrového řízení.

Po ukončení výběrového řízení budou Vaše údaje dále zpracovávány z důvodu oprávněného zájmu správce, a to po dobu 12 měsíců.

Zpracovatel osobních údajů

U některých kandidátů účastnících se výběrových řízení na pracovní pozici jsou jejich osobní údaje předávány pracovním portálům, které vystupují v pozici zpracovatelů. Předávání osobních údajů kandidátů této kategorii zpracovatelů probíhá pouze v případech, kdy se kandidát přihlásí do výběrového řízení skrze tyto pracovní portály.

Zpracovatelem je též subjekt spravující IT systémy a poskytující IT služby za účelem správy a organizace výběrového řízení. Tímto subjektem je společnost Just IT Pro, s.r.o., IČO: 037 50 281, se sídlem Šlechtitelů 813/21, Holice, 779 00 Olomouc.

Mé osobní údaje jsou dále předány zpracovateli twilio.com, který zabezpečuje rozesílání informativních SMS kandidátovi o termínu a místě konání výběrového řízení.

V pozici zpracovatele, kterému jsou předávány osobní údaje, je i subjekt, který zajišťují funkčnost a provoz chatbota a subjekt, který zajišťuje tvorbu personalizovaných videí.

Některé osobní údaje, které správce zpracovává, může sdílet se státními orgány nebo jinými třetími osobami při plnění povinností dle právních předpisů.

Kontaktní údaje

PPF a.s. - oddělení lidských zdrojů,
adresa: Evropská 2690/17, 160 00 Praha 6, Česká republika,
email: recruitment@ppf.cz, www.ppf.eu

Zásady a postupy zpracování osobních údajů

Rádi bychom Vás také informovali o zásadách a postupech při zpracování vašich osobních údajů, a to v souladu s ustanovením čl. 5 GDPR a se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Vaše osobní údaje:

 • jsou zpracovávány zákonně, korektně a transparentně,
 • jsou shromažďovány pouze pro určité a legitimní účely a nejsou zpracovávány neslučitelným způsobem s těmito účely,
 • jsou vždy přiměřené a relevantní ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány,
 • jsou přesné,
 • jsou uloženy ve formě umožňující identifikaci subjektu údajů pouze po nezbytnou dobu pro dané účely, pro které jsou zpracovávány,
 • je vždy zajištěna jejich integrita a důvěrnost.

Zabezpečení dat

Správce má zavedená a udržuje přiměřená technická a organizační opatření, vnitřní kontroly a procesy bezpečnosti informací v souladu s nejlepší obchodní praxí, odpovídající možnému hrozícímu riziku pro vás jako subjekt ochrany osobních údajů. Zároveň je zohledněn stav technologického vývoje, s cílem chránit vaše osobní údaje před náhodnou ztrátou, zničením, změnami, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem. Tato opatření zahrnují mimo jiné přijetí přiměřených kroků k zajištění odpovědnosti příslušných pracovníků, kteří mají přístup k vašim údajům, školení pracovníků, pravidelné zálohování, postupy pro obnovu dat a řízení incidentů a softwarovou ochranu zařízení, na kterých jsou uložena data s osobními údaji.

Poučení o právech dle GDPR:

Podle článku 13-14 GDPR:

 • mám právo požadovat od Správce informace o zpracování Mých osobních údajů, pokud je Správce získal nebo naopak nezískal přímo ode mě.

podle článku 15 GDPR právo na přístup k Mým osobním údajům:

 • mám právo získat od Správce potvrzení, zda Mé osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, mám právo získat přístup k Mým osobním údajům a k následujícím informacím: a) účely zpracování; b) kategorie dotčených osobních údajů; c) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým Mé osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích; d) plánovaná doba, po kterou budou Mé osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby; e) existence práva požadovat od Správce opravu nebo výmaz Mých osobních údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování;
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu;
 • veškeré dostupné informace o zdroji Mých osobních údajů, pokud nebyly získány přímo ode mne; skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro mne.
 • mám právo na poskytnutí kopie Mých osobních údajů zpracovávaných Správcem. Za další kopie mi Správce může účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Jestliže podám žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud nepožádám o jiný způsob.

Podle článku 16 GDPR – právo na opravu Mých osobních údajů:

 • mám právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se mě týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování mám právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Podle článku 17 GDPR – právo na výmaz Mých osobních údajů:

 • mám právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal Mé osobní údaje, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

a) Mé osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
b) vznesl/a jsem námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo jsem vznesl/a námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 GDPR;
c) Mé osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
d) Mé osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo jejího členského státu, které se na Správce vztahuje.

 • to, co je uvedeno pod písm. a) až e) tohoto odstavce, se neuplatní, pokud je zpracování Mých osobních údajů nezbytné:

a) pro výkon práva na svobodu projevu a informace;
b) pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie nebo jejího členského státu, které se na Správce vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, pokud by jím byl Správce pověřen;
c) z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví;
d) pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely v souladu s čl. 89 odst. 1 GDPR;
e) pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Podle článku 18 GDPR právo na omezení zpracování Mých osobních údajů:

 • mám právo na to, aby Správce omezil zpracování v kterémkoli z těchto případů:

a) pokud bych popíral/a přesnost Mých osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl přesnost Mých osobních údajů ověřit;
b) zpracování je protiprávní a já bych odmítl/a výmaz Mých osobních údajů a žádal/a bych místo toho o omezení jejich použití;
c) Správce již Mé osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, avšak já bych je požadoval/a pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
d) vznesl/a-li bych námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad mými oprávněnými důvody.

 • Pokud bylo zpracování omezeno podle písm. a) až d) tohoto odstavce, mohou být tyto Mé osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s mým souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo některého jejího členského státu.

Podle článku 19 GDPR oznamovací povinnost ohledně opravy nebo výmazu Mých osobních údajů nebo omezení zpracování:

 • Správce oznamuje jednotlivým příjemcům, jimž byly Mé osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy Mých osobních údajů nebo omezení zpracování, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Správce mne informuje o těchto příjemcích, jen pokud to budu požadovat.

Podle článku 20 GDPR právo na přenositelnost údajů:

 • mám právo získat osobní údaje, které se mě týkají, a jež jsem poskytl Správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu Správce bránil, a to za podmínky, že se jejich zpracování provádí automatizovaně. Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů podle předchozí věty mám právo na to, aby Mé osobní údaje byly předány Správcem přímo správci druhému, jeli to technicky proveditelné.

Podle článku 21 GDPR – právo vznést námitku:

 • mám z důvodů týkajících se mé konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Mých osobních údajů, na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR – oprávněný zájem správce, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. Správce Mé osobní údaje dále nebude zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad mými zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 • mohu uplatnit své právo vznést námitku automatizovanými prostředky pomocí technických specifikací.

Podle článku 22 GDPR – Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování:

mám právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro mě právní účinky nebo se mě obdobným způsobem významně dotýká. To neplatí, pokud je rozhodnutí:

a) nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi mnou a Správcem;
b) povoleno právem Evropské unie nebo jejího členského státu, které se na Správce vztahuje a které rovněž stanoví vhodná opatření zajišťující ochranu mých práv a svobod a oprávněných zájmů;
c) založeno na mém výslovném souhlasu.

Podle článku 34 GDPR – oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů

Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení Mých osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro má práva a svobody, má Správce povinnost mi toto porušení bez zbytečného odkladu oznámit.

Oznámení podle tohoto odstavce se však nevyžaduje, je-li splněna kterákoli z těchto podmínek:

a) Správce zavedl náležitá technická a organizační ochranná opatření a tato opatření byla použita u osobních údajů dotčených porušením zabezpečení osobních údajů, zejména taková, která činí tyto osobní údaje nesrozumitelnými pro kohokoli, kdo není oprávněn k nim mít přístup, jako je například šifrování;
b) Správce přijal následná opatření, která zajistí, že vysoké riziko pro práva a svobody podle prvního odstavce tohoto článku se již pravděpodobně neprojeví;

 • vyžadovalo by to nepřiměřené úsilí. V takovém případě budete informováni stejně účinným způsobem pomocí veřejného oznámení nebo podobného opatření. Podání stížnosti u Úřadu pro ochranu osobních údajů znamená, že máte právo podat stížnost týkající se zpracovávání osobních údajů správcem u Úřadu pro ochranu osobních údajů, sídlícího na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Internetové stránky úřadu jsou k nalezení na adrese www.uoou.cz.

Informace o způsobu uplatnění práv uchazeče o zaměstnání

Svá práva má možnost uchazeč o zaměstnání uplatnit přímo u Správce na kontaktní adrese uvedené výše, a to:

 • Elektronicky prostřednictvím datové schránky;
 • Elektronicky prostřednictvím e-mailu.

 Jestliže bude žádost podána elektronicky, poskytne správce informace rovněž elektronicky, pokud uchazeč o zaměstnání nepožádá o jiný způsob. U elektronicky podané žádosti je správce povinen ověřit identitu toho, kdo žádost podal, aby se informace nedostaly neoprávněným osobám. Pro ověření identity bude správce uchazeče o zaměstnání kontaktovat. Správce poskytuje kopii zpracovávaných osobních údajů zdarma. Za zjevně nedůvodnou žádost bude požadována žádost, je-li týmž uchazečem o zaměstnání podána opakovaně. V takovém případě uloží za zpracování uchazeče o zaměstnání přiměřený poplatek nebo žádosti odmítne vyhovět.

Vaše povinnosti

Berte prosím na vědomí, že odpovídáte za osobní údaje, které správci poskytujete a zpřístupňujete, a musíte zajistit, aby byly relevantní, pravdivé, přesné a aby nebyly zavádějící. Máte povinnost zajistit, aby poskytnuté osobní údaje neobsahovaly materiál, jehož charakter je obscénní, pomlouvačný nebo porušuje práva některé třetí osoby. Poskytnuté osobní údaje nesmí obsahovat škodlivý kód.

Pokud poskytnete osobní údaje týkající se jiné osoby, např. fyzické osoby uvedené jako vaše reference, máte povinnost ji o tom informovat a zajistit si k tomu její souhlas.

Aktualizace dokumentu

Průběžně může být tento dokument upravován či aktualizován. Jakékoliv změny se stanou účinnými po zveřejnění aktualizovaného znění na webových stránkách www.ppf.eu. O podstatných změnách budete informováni v dostatečném předstihu před datem účinnosti takových změn.