Vážený uživateli, je nám líto, ale Váš prohlížeč nepodporuje plné zobrazení webu. Doporučujeme Vám přejít na jeho aktuálnější verzi (MS Edge) nebo na některý z nejčastějších prohlížečů (Chrome, Firefox, Safari).

Regulatorní oznámení společnosti PPF Telco B.V. o zahájení zrychleného odkupu za účelem nabytí podílu ve společnosti O2 Czech Republic a.s. přesahujícím 90 % na základním kapitálu a hlasovacích právech

Skupina PPF

22/6/2021 | 6 minut čtení

Vytisknout
Stáhnout jako PDF
Kopírovat odkaz
Společnost PPF Telco B.V. (dále jen „PPF Telco“), která je součástí skupiny PPF, oznamuje svůj úmysl nabýt další akcie vydané společností O2 Czech Republic a.s. (dále jen „Společnost“ a „Akcie“), a to nad rámec svého stávajícího akciového podílu ve Společnosti, který k dnešnímu dni činí 67,83% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti. PPF Telco a osoby jednající s ní ve shodě ze skupiny PPF k dnešnímu dni vlastní celkem 83,58% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti.

Společnost PPF Telco B.V. (dále jen „PPF Telco“), která je součástí skupiny PPF, oznamuje svůj úmysl nabýt další akcie vydané společností O2 Czech Republic a.s. (dále jen „Společnost“ a „Akcie“), a to nad rámec svého stávajícího akciového podílu ve Společnosti, který k dnešnímu dni činí 67,83% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti. PPF Telco a osoby jednající s ní ve shodě ze skupiny PPF k dnešnímu dni vlastní celkem 83,58% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti.

Nabytí dalších Akcií proběhne metodou tzv. zrychleného odkupu akcií (reverse accelerated bookbuilding) (dále jen „zrychlený odkup“), a to bez omezení počtu nově nabývaných Akcií a za maximální cenu 264 korun za jednu Akcii.

V souvislosti s nabytím Akcií byla pověřena společnost PPF banka a.s. jako jediný správce knih (sole bookrunner). PPF banka a.s. bude oslovovat pouze (i) kvalifikované investory (ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES) a (ii) mezinárodní institucionální investory (s výjimkou tzv. U.S. persons, jak jsou tyto definovány v Nařízení S (Regulation S) Zákona o cenných papírech (United States Securities Act of 1933), v platném znění, a s výjimkou investorů ve Spojených státech amerických, Japonsku nebo jakékoli jiné jurisdikci, kde nabízení investičních nástrojů vyžaduje rozhodnutí příslušného orgánu, aniž by tímto byly dotčeny jakékoli výjimky příslušných právních předpisů).

Knihy pro zrychlený odkup se otevřou s okamžitou účinností. Předpokládá se, že informace o stanovení ceny a celkovém počtu nově nabytých Akcií budou oznámeny neprodleně po uzavření knih, které mohou být uzavřeny kdykoliv na základě rozhodnutí společnosti PPF Telco nebo PPF banky a.s. Společnost PPF Telco si dále vyhrazuje právo kdykoliv změnit podmínky nebo načasování zrychleného odkupu.

PPF Telco a osoby jednající s ní ve shodě ze skupiny PPF mají v úmyslu nabýt větší než 90% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve Společnosti formou zrychleného odkupu, aby mohli využít svého práva požádat, aby valná hromada Společnosti rozhodla v souladu s § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) o nuceném přechodu všech Akcií ostatních akcionářů Společnosti na PPF Telco nebo jinou osobu ze skupiny PPF.

Případné další informace poskytne:

Leoš Rousek

tiskový mluvčí PPF

T: (+420) 224 174 704

mluvci@ppf.eu

 

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

Toto oznámení a informace v něm obsažené není určeno k přímému ani nepřímému uveřejnění, publikaci nebo distribuci ve Spojených státech amerických, Kanadě, Japonsku, Austrálii nebo jakékoli jiné jurisdikci, kde je takové uveřejnění, publikace nebo distribuce tohoto oznámení nezákonné.

Materiály zde uvedené jsou pouze informativní a nepředstavují nabídku ke koupi, prodeji, vydání, nabytí nebo úpisu, ani nepředstavují výzvu k předložení nabídky ke koupi, prodeji, vydání, nabytí nebo úpisu jakýchkoliv cenných papírů v jakékoliv jurisdikci, ve které by taková nabídka, výzva k předložení nabídky nebo prodej byly nezákonné, a zejména není určena k vydání, zveřejnění nebo distribuci ve Spojených státech amerických, Austrálii, Kanadě nebo Japonsku. Toto oznámení ani zrychlený odkup nepředstavují veřejný návrh na koupi nebo směnu účastnických cenných papírů ve smyslu ustanovení § 322 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

Distribuce tohoto oznámení může v některých jurisdikcích podléhat zákonným omezením a osoby, které toto sdělení či jakoukoliv následnou nabídku obdrží, by se měly o takových případných omezeních informovat a měly by je dodržovat a nesmějí za žádných okolností toto sdělení přeposílat žádné jiné osobě. Nedodržení těchto omezení může být v rozporu se zákony takové jurisdikce o cenných papírech.

Zrychlený odkup není přímo ani nepřímo směrován na investory Společnosti se sídlem ve Spojených státech amerických, ani na zástupce, zmocněnce, správce, depozitáře nebo jiné osoby jednající na účet nebo ve prospěch těchto akcionářů v USA, ani v žádné jiné jurisdikci, kde by to bylo nezákonné.

Toto oznámení je adresováno pouze (i) kvalifikovaným investorům (ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017 o prospektu, který má být uveřejněn
při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES) a (ii) mezinárodním institucionálním investorům (s výjimkou tzv. U.S. persons, jak jsou tyto definovány v Nařízení S (Regulation S) Zákona o cenných papírech (United States Securities Act of 1933), v platném znění, a s výjimkou investorů ve Spojených státech amerických, Japonsku nebo jakékoli jiné jurisdikci, kde nabízení investičních nástrojů vyžaduje rozhodnutí příslušného orgánu, aniž by tímto byly dotčeny jakékoli výjimky příslušných právních předpisů).

Účast investora ve zrychleném odkupu bude považováno za neodvolatelnou nabídku na prodej příslušného počtu Akcií ze strany investora adresovanou společnosti PPF Telco (zastoupenou PPF bankou a.s.). Investor nabízející Akcie k prodeji v rámci zrychleného odkupu bude považován, že vůči společnosti PPF Telco a PPF bance a.s. prohlašuje a ujišťuje, že: (i) investor je skutečným vlastníkem Akcií a je oprávněn prodat, postoupit nebo převést Akcie v rámci zrychleného odkupu (spolu se všemi právy s Akciemi souvisejícími), a pokud společnost PPF Telco tyto Akcie koupí, nabude je bez jakýchkoli zatížení, omezení, břemen, předkupních práv a práv třetích osob a společně se všemi právy s nimi spojenými a taková prohlášení a ujištění budou platit ve všech ohledech v době, kdy společnost PPF Telco Akcie nabude; (ii) investor provede veškeré úkony, které jsou nezbytné nebo účelné,
a uzavře veškeré případné dokumenty, které společnost PPF Telco a/nebo PPF banka a.s. považuje za žádoucí k řádnému dokončení převodu příslušných Akcií; (iii) investor dodržel veškeré příslušné zákonné požadavky, je oprávněn účastnit se zrychleného odkupu podle zákonů všech příslušných jurisdikcí a nabídka investora prodat Akcie společnosti PPF Telco a jakékoli přijetí takové nabídky nebude v rozporu s právními předpisy jakékoli jurisdikce.

Jakékoliv investiční rozhodnutí prodat Akcie musí být učiněno výhradně na základě veřejně dostupných informací. Za tyto informace nenese společnost PPF Telco ani PPF banka a.s. odpovědnost a nebyly jimi ani nezávisle ověřeny.

PPF banka a.s. je subjektem podléhajícím právní regulaci v České republice a Evropské unii
a je dohlížena ze strany České národní banky. V souvislosti se zrychleným odkupem PPF banka a.s. jedná pouze jménem společnosti PPF Telco a nebude odpovědná nikomu jinému než společnosti PPF Telco za poskytování poradenství nebo ochrany zajišťované pro klienty v souvislosti s jakoukoliv transakcí nebo jinými záležitostmi týkajícími se tohoto sdělení.

PPF banka a.s., žádná z jejích propojených osob, ani žádný z jejich příslušných orgánů, zaměstnanců, pracovníků, poradců nebo zástupců, nepřijímá žádnou odpovědnost za jakékoli prohlášení a ujištění, výslovné nebo implicitní, pokud jde o pravdivost, přesnost nebo úplnost informací v tomto oznámení (nebo zda byly z oznámení vynechány nějaké informace) nebo jakýchkoli dalších informací týkajících se společnosti PPF Telco nebo Společnosti nebo kterékoli z jejich propojených osob, ať už písemných, ústních nebo ve vizuální či elektronické podobě, jakkoli poskytnutých nebo zpřístupněných, nebo
za jakoukoli újmu způsobenou jakýmkoli použitím tohoto oznámení nebo jeho obsahu nebo jinak vzniklou v souvislosti s ním.

Sdílet na sociálních sítích

Sdílet na sociálních sítích

Vytisknout

Stáhnout jako PDF

Kopírovat odkaz