Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Hospodářské výsledky společnosti EP Energy za první pololetí roku 2013
  29/08/2013

  •  Za první pololetí roku 2013 dosáhly konsolidované tržby výše 935,1 mil. eur a to zejména díky pozitivním sezónním vlivům z prvního letošního čtvrtletí. Konsolidovaný ukazatel EBITDA dosáhl výše 220,3 mil. eur a čisté konsolidované zadlužení činilo 900,3 mil. eur.

  •  Finanční výkonnost zůstala v prvním pololetí roku 2013 ve všech segmentech dobrá.

  •  Dlouhodobé financování slupiny je zajištěno pomocí dvou emisí dluhopisů

   Za první pololetí roku 2013 vykazujeme ukazatel EBITDA ve výši 220,3 miliónů eur, což představuje přibližně 26% nárůst oproti prvnímu pololetí roku 2012. Tento výsledek je dán především změnami v rozsahu konsolidace, chladnějším počasím a lepším výkonem těžebního segmentu, který je způsoben především aplikací nových pravidel IFRS.

  V oblasti financování jsme byli úspěšní ve snaze udržet optimální kapitálovou strukturu skupiny EP Energy. Její dlouhodobého a stabilního financování bylo dosaženo díky emisi dluhopisů ve výši 500 mil. eur splatných v roce 2019 a dluhopisů ve výši 600 milionů eur splatných v roce 2018.

  Ve skupině nedošlo během prvního pololetí 2013 k žádným podstatným změnám.

  I nadále se soustředíme na udržení a zlepšení našeho rizikového profilu a hledání dalších synergií v rámci skupiny.

   EP Energy, a.s. je vertikálně integrovaná energetická utilita zahrnující 59 společností. V roce 2012 byla skupina největším dodavatelem tepelné energie v ČR, druhým největším domácím výrobcem elektřiny a zaujímala 3. pozici v těžbě uhlí v Německu. Skupina je vystavena relativně nízkému riziku vývoje na trhu, protože převážná část jejího EBITDA pochází z regulovaných aktiv a z aktiv s dlouhodobými smlouvami o odběru. Působí především v ČR a v Německu, v menší míře pak podniká i na Slovensku.

  Zpět na tiskové zprávy