Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Oznámení k přechodu vlastnického práva k akciím CETIN
  12/01/2016

  Stáhnout soubor PDF

  V souladu se zveřejněným harmonogramem došlo 11. ledna 2016 k přechodu vlastnického práva ke všem akciím společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN) minoritních akcionářů na hlavního akcionáře, společnost PPF A4 B.V. Skupina PPF se tak stává 100% vlastníkem CETIN.

  Výplata protiplnění akcionářům určená valnou hromadou z 3. prosince 2015 ve výši 172,40 Kč na akcii bude uskutečněna do 10. února 2016. Hlavní akcionář poskytne určené protiplnění na své náklady prostřednictvím společnosti PPF banka a.s., u které jsou složeny peněžní prostředky v nezbytné výši. Ta bude protiplnění vyplácet akcionářům primárně na jejich bankovní účty, případně zasláním poštovní poukázky (to vše na adresy, resp. čísla bankovních účtů, které má k dispozici). Podrobnosti k postupu při výplatě protiplnění jsou zveřejněny na stránce www.ppfa4.eu nebo je zájemci získají na informační lince, telefon: 800 100 022, email: info@akciecetin.cz.

  Zpět na tiskové zprávy