Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  PPF banka a.s.: Finanční výsledky za 3 čtvrtletí 2011 – nárůst bilance i objemu úvěrů
  16/11/2011

  PPF banka a.s. (“PPF banka”), vlastněná z 92,96 % PPF Group N.V., oznamuje své finanční výsledky za období končící 30. září 2011 v souladu s českými účetními standardy (CAS).

  “Banka pokračuje v růstu. Počet klientů meziročně vzrostl o 60 %, objem úvěrů pro klienty narostl o 38 % a bilanční suma se zvýšila o 33 %. Potěšující je vysoká kvalita úvěrového portfolia a stabilní kapitálová přiměřenost nad 10 %. Nepříznivý vývoj na finančních trzích a pokračující krize v eurozóně však způsobily ve sledovaném období pokles výnosů z finančních nástrojů.”
  Petr Milev, předseda představenstva a generální ředitel

  SHRNUTÍ
  • Meziroční nárůst bilance PPF banky k 30. září 2011 o 33 % (+18,0 mld. Kč) na 71,9 mld. Kč proti hodnotě 53,9 mld. Kč k 30. září 2010.
  • Růst objemu úvěrů pro klienty meziročně o 38 % na 19,2 mld. Kč.
  • Růst vlastního kapitálu banky meziročně o 12 % na více než 4,58 mld. Kč.
  • Ziskovost banky měřená rentabilitou vlastního kapitálu (RoE) dosáhla 12,4 % a kapitálová přiměřenost (CAR) 10,5%.
  • Celkové vklady klientů poprvé v historii banky přesáhly hodnotu 50 mld. Kč.

  OBCHODNÍ VÝSLEDKY
  PPF banka pokračovala ve své strategii poskytovat finanční řešení „šitá na míru“ korporátním klientům, finančním institucím a klientům municipálního a veřejného sektoru včetně společností skupiny PPF. Rovněž aktivně rozvíjí exportní a strukturované financování nebo segment produktů pro firmy střední a menší velikosti. Bilanční suma PPF banky se meziročně zvýšila o třetinu na 71,9 mld. Kč na konci 3. čtvrtletí 2011, především díky zvýšení vkladů korporátních a municipálních klientů. Celkové vklady klientů přesáhly k 30. září 2011 poprvé v historii banky hodnotu 50 mld. Kč.

  Objem úvěrů poskytnutých klientům meziročně vzrostl o 38 %  na 19,2 mld. Kč z 13,9 mld. Kč, kde růst objemu za 3. čtvtletí byl 4,8 %. Navzdory kvartální ztrátě z finančních operací dosáhla banka solidních výsledků díky zvyšujícím se čistým výnosům z poplatků a provizí, stejně jako čistých úrokových výnosů.

  PPF banka i v přetrvávající složité ekonomické situaci udržela podíl nestandardních, pochybných a ztrátových úvěrů (klienti se selháním) za 3. čtvrtletí 2011 na hladině 2,64 % z objemu všech úvěrů klientům – stejně jako v předchozím čtvrtletí, a to díky aktivní práci s klienty s klasifikovanými úvěry.
   
  Kapitálová přiměřenost PPF banky při značném růstu bilanční sumy se pohybuje kolem úrovně 10 % a ukazatel rentability průměrného vlastního kapitálu (ROAE) za 3. čtvrtletí 2011 je na solidní výši 12,4 %.

  FINANČNÍ VÝSLEDKY
  PPF banka vytvořila k 30. září 2011 čistý zisk 382,3 mil. Kč, což ve srovnání s 552,5 mil. Kč za 3. čtvrtletí roku 2010 představuje pokles o 30,8 %. Ve výsledku se promítly především tyto faktory:
  • čisté výnosy z poplatků a provizí jsou meziročně vyšší o 86,2 %, z 173,1 mil. Kč za 3. čtvrtletí roku 2010 vzrostly na 322,3 mil. Kč, překonaly tak úroveň celého roku 2010 téměř o 50%;
  • čisté úrokové výnosy meziročně vzrostly o 23,1 % na 837,0 mil. Kč;
  • ztráta z obchodování na finančních a kapitálových trzích činila za 3. čtvrtletí 289,4 mil. Kč, což způsobilo meziroční pokles zisku z provozní a finanční činnosti banky o 15,8 % na 854,7 mil. Kč za 3. čtvrtletí roku 2011;
  • správní náklady meziročně stouply o 2,5 %, v souvislosti s rozšiřováním byznysu banky, které vedlo k meziročnímu zvýšení počtu zaměstnanců o 15 % a k obnovení investic do infrastruktury meziročním zvýšením odpisů o 74 %. Správní náklady dohromady s odpisy meziročně vyrostly o 21 mil. Kč, tj. o 6,22 %.

  PPF banka připravuje a uveřejňuje své finanční výsledky dle českých účetních standardů (CAS) a dle Mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS). Finanční výsledky dle CAS se mohou lišit oproti finančním výsledkům dle IFRS.

  Zpět na tiskové zprávy