Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  PPF Group N.V. oznamuje své auditované konsolidované finanční výsledky k 31. 12. 2011 podle mezinárodních standardů IFRS
  05/06/2012

  Stáhnout soubor PDF

  Shrnutí roku 2011

  • Konsolidovaná aktiva vzrostla na úroveň14,3 miliard eur, která tak byla k datu 31. 12. 2011 rekordní v historii Skupiny.
  • Skupina PPF vytvořila čistý zisk k rozdělení akcionářům ve výši 216 milionů eur.
  • Skupina PPF v roce 2011 úspěšně dokončila významné projekty jako završení akvizice 100 % v ruském retailovém řetězci Eldorado, restrukturalizace podílu v energetickém holdingu (Energetický a průmyslový holding, a.s.), akvizice 50% podílu v Sazce, nové developerské projekty v Rusku či vstup do zemědělského businessu rovněž v Rusku.

  Klíčové finanční ukazatele
  • Celkový objem aktiv vzrostl o 16 % z 12,383 miliardy eur k 31. 12. 2010 na 14,357 miliardy eur k 31. 12. 2011.
  • Čistý zisk dosáhl 216 milonů eur. Čistý zisk z pokračujících operací činil 230 milionů eur. Meziroční rozdíl v čistém zisku o cca 100  milionů eur byl způsoben dosažením mimořádného výsledku Energetického a průmyslového holdingu v roce 2010.
  • Celkový objem vlastního kapitálu poklesl o 3 % na 4,268 miliardy eur k datu 31. 12. 2011 v porovnání s 4,424 miliardy eur na konci roku 2010. Celkový mírný pokles vlastního kapitálu způsobil především dokup 49,9% podílu v Eldoradu. Protože se jednalo o dokup minoritního podílu, rozdíl mezi kupní cenou a účetní hodnotou kapitálu tohoto dokupovaného podílu nebyl účtován jako goodwill, ale v souladu s mezinárodními standardy IFRS jako snížení vlastního kapitálu Skupiny.
  • PPF pokračovala v uplatňování strategie odvětvové diverzifikace a její aktiva dále posilují.

  „Další růst hodnoty aktiv na rekordní úroveň přesahující 14,3 miliardy eur potvrzuje správně nastavenou investiční strategii Skupiny. Jejím základem je odvětvová diverzifikace a zaměření na investice vyšší než 100 milionů eur. Velmi slušná výše ročního čistého zisku je tvořena především rekordními výsledky ruského Home Creditu a stabilními výsledky hlavních investic, ve kterých skupina drží významný vliv, mimo jiné v Generali PPF Holding, Nomos-Bank či Polymetal. Meziroční pokles zisku je důsledkem mimořádnosti výsledku v roce 2010 především v Energetickém a průmyslovém holdingu, a nevypovídá proto o dlouhodobém vývoji výnosnosti aktiv skupiny PPF,“ komentoval výsledky Pavel Horák, finanční ředitel skupiny PPF.

  Zpět na tiskové zprávy