Vážený uživateli, je nám líto, ale Váš prohlížeč nepodporuje plné zobrazení webu. Doporučujeme Vám přejít na jeho aktuálnější verzi (MS Edge) nebo na některý z nejčastějších prohlížečů (Chrome, Firefox, Safari).

Skupina PPF

"Žádný byznys neexistuje ve vzduchoprázdnu – vždycky jste součástí nějakého širšího celku". Jean-Pascal Duvieusart, akcionář skupiny PPF, člen představenstva a CEO skupiny Home Credit 

Rozhovor o udržitelnosti ve skupině PPF 

J.-P. Duvieusart, akcionář skupiny PPF, hovořil na začátku března 2022 o tématech souvisejících s udržitelností ve vztahu k mezinárodnímu byznysu i skupině PPF s Andrewem MacDowallem, konzultantem a ekonomickým novinářem.

Co říkáte na současný důraz na udržitelnost a jaký to má vliv na byznys?

Vnímám rozdíl mezi ESG reportingem, o kterém se nyní hodně hovoří a který se stále častěji vyžaduje, a obecnější základní potřebou, aby se chování firem a jejich management řídily určitými hodnotami sdílenými ve společnosti. To ale není nic nového. Vzpomínám si, že ještě v McKinsey, tedy před dvaceti lety, jsem se zapojil do iniciativy, jejímž cílem bylo odstranit genderovou nerov­nost a umožnit ženám větší zastoupení ve vedení firmy. Nemyslím si, že se od té doby něco zásadně změnilo. Pokud jde o principy řízení, transparentnosti a vnitřní organizace firem, přejeme si všichni stále totéž. Nyní se ale význam­ně zvyšuje povědomí o dopadech podnikání, zejména v souvislosti se sociálními otázkami nebo environmen­tální problematikou v míře, kterou jsme si tehdy neuměli představit.

S rostoucím povědomím o globálních problémech, kde byznys hraje výraznou roli, ať už se jedná o životní prostředí, majetkovou nerovnost nebo genderovou diskriminaci, se stává udr­žitelnost přirozenou součástí strategie a uvažování při řízení firem a význam­ně ovlivňuje jejich rating i hodnotu. Zároveň zájem o tuto oblast přichází i z druhé strany — z trhu. Obchodní partneři, kapitálové trhy a regulátoři stále víc sledují dopad podnikání firem na společnost kvůli omezení rizika, které mohou představovat například pro oblasti klimatických změn nebo sociální nerovnost. Na druhé straně společnosti musejí prokázat, jakým způsobem ve svém strategickém plánování identifikují a řídí rizika, která zahrnují vnější sociální a envi­ronmentální fenomény, neudržitelné dodavatelské řetězce apod. To vytváří určitý tlak na firmy, aby pojmenovaly svoji roli při řešení těchto výzev.

Jsou tedy principy udržitelnosti dobré pro vnější tlak, nebo to vede i k ovlivnění firem zevnitř, aby tato hlediska zohlednily ve svých hodnotách?

Řada velmi úspěšných obchodních spo­lečností se i bez ESG opírá dlouhodobě o své, uvnitř organizace sdílené postoje, snaží se předvídat důsledky svých kroků a své hodnoty aktivně prosazovat. Nová je především potřeba o těchto hodnotách a aktivitách informovat více strukturovaným způsobem a definovat příslušnou strategii.

Pro PPF není hodnotové uvažování nové téma. Naše firemní hodnoty — akceschopnost, podnikavost, hledání nových cest, kreativní řešení problémů a odpovědnost — se za více než třicet let podnikání PPF nezměnily. Nemusíme v tomto ohledu nic nového objevovat.

Naším úkolem ve vztahu k ESG je tyto hodnoty sdílet a naplňovat napříč našimi společnostmi. Naše zatím víceméně nepsané zásady, které jsme viděli spíše jako sdílený týmový étos, musí být srozumitelné pro všechny. To umožní jejich lepší uplatňování v naší byznysové strategii i projekci ve výstupech, jako jsou agenda nefinančního reportingu nebo CSR aktivity. Je vlastně skvělé, jak se forma­lizováním reportingu stává z jinak spíše podprahově vnímaných hodnot něco hmatatelného, explicitního. To nakonec přinese nejen lepší výsledky, ale i přirozené prolnutí hodnot a vize firmy s jejím byznysem a v neposlední řadě to upevní vnitřní soudržnost týmu i vnější vztahy — s partnery i společností.

Ale proč právě nyní tolik roste zájem o udržitelný rozvoj a v důsledku toho ESG?

Studoval jsem na Chicagské univerzitě, takže to vnímám optikou ekonomické školy, která věří v sílu volného trhu a svobodného jednání lidí. Změny v uva­žování a chování spotřebitelů určují trendy na trzích a poptávku. To se dnes týká i hledisek udržitelnosti.

Lidé díky přístupu k informacím, změnám ve společnosti a díky možnostem daným nyní dostupnými technologiemi začínají přemýšlet o práci, spotřebě, zdraví, vzdělávání a o zdrojích úplně jinak než před patnácti lety. Mladí lidé mají skutečně jiná očekávání a představy o svém životě, než měla moje generace, a promítají své hodnoty zcela přirozeně do každodenního rozhodování ohledně studia, práce, volby značek, které si kupují a podobně.

Trh, tedy firmy a regulátoři, na to musí reagovat. Tím se vracím k už zmíněnému zájmu o udržitelnost zevnitř trhu — nejde jen o udržitelnost na úrovni řízení rizik, operativy, transparentnosti a přístupu k zaměst­nancům, ale tato agenda mění i uvažování o byznysové propozici, vlastním produktu a jeho životním cyklu. Pro firmy je to dobrá věc. Nabídněte fér produkt, který přináší skutečnou hodnotu uživateli i trhu, nezatěžuje prostředí a jeho kvalita stojí na hodnotách, kterým jako firma věříte. Uvažujte dlouhodobě a hledejte příležitosti v kontextu možných změn a vnějších vlivů. Kultivujte svůj trh a podporujte zákazníky, abyste mohli získat jejich loajalitu a dál společně růst. V oblasti finančního byznysu je to například o tom, že čím vyšší je finanční gramotnost lidí, tím více jsou schopni vytvářet a akumulovat bohatství. Mohou tak více nakupovat, sdílet nebo investovat — to vytváří na trhu podmínky pro úspěšné podnikání. A zase to není nic nového, jen selský rozum každého podnikání.

Takže udržitelnost vede firmy k tomu, aby uvažovaly v širší perspektivě?

Nepodnikáme ve vzduchoprázdnu — vždycky jsme součástí nějakého širšího celku. Prostřednictvím ESG vlastně sdělujete, jak se jako firma chcete podílet na rozvoji společnosti kolem vás. Pokud nejste naprostý cynik, kterému je okolní svět úplně jedno — a věřím, že takových lidí je jen velmi málo — tak vás nemůže dělat šťastným pouhé hromadění majetku.

Naším posláním a úkolem je dělat dobrý a úspěšný byznys, a protože to děláme už dlouho, naučili jsme se dívat se na něj v širším kontextu. Pokud chcete dlouhodobě udržitelný byznys, musí být v harmonii s okolním světem i s těmi, kterých se dotýká. Byznysu se daří, když ho můžete rozvíjet ve stabilním pro­středí, na trzích se zdravou konkurencí. Stejně tak vaši zaměstnanci musí vědět, že jste fér, že se jim bude dostávat rovného přístupu, že vaše hodnoty souzní, protože bez toho nezískáte ty nejlepší lidi.

Nehrozí ale, že se z ESG stane pro firmy jen další zátěž bez skutečného přínosu? 

To je důležitá otázka. Pravidla obecně mají být vymahatelná způsobem, který nebude pro firmy znamenat jenom zátěž, aby nezačaly přemýšlet, jak taková pravidla obcházet. Samozřejmě hrozí, že se z nefinančního reportingu stane jen formalita, prázdné gesto. Často čteme o greenwashingu, tedy záměrně nepravdivě či zavádějícím způsobem uváděných informacích o udržitelnosti. Stávající prostředí regulací, standardů a častých změn pokynů k ESG je navíc velmi nepřehledné. Proto je třeba soustředit se nejen na formální stránku, ale především na to skutečně důležité, co se propisuje do každodenního denního fungování a uvažování vaší firmy: co a jak skutečně děláte. Tam se děje změna, nikoliv v reportech. V neposlední řadě teprve chování a jednání každého zaměstnance a jeho přístup v práci nejlépe ukážou, nakolik jsou takové závazky reálné, a ne jen na papíře. 

Pokud skutečně rozvíjíte hlediska ESG agendy a správně to komunikujete — což jsou dvě různé věci — přináší to reálné příležitosti. Jsem přesvědčen, že uplatňování zásad udržitelnosti vede k růstu. 

Přístup k podnikání a k prostředí kolem nás je dnes pevnou součástí hodnoty zboží a služeb, které nabízíme.

Jean-Pascal Duvieusart

Jaký je tedy přístup PPF k tématu udržitelnosti?

Je to naše zodpovědnost, ale i nezbytná podmínka pro náš byznys — naše banky a některé firmy budou muset zveřejňovat svůj reporting už v nejbližších letech. ESG kromě jiného ovlivní i náš rating, financování a další možnosti rozvoje. Je třeba vnímat, že závazky udržitelnosti, například k omezení produkce CO2, mohou vyžadovat nemalé investice. Ty musejí mít nějakou byznysovou logiku — proto hledáte příležitosti, jak je vytěžit, kde to nejlépe podpoří naši konkurenceschopnost. V některých oblastech jsme již silní, například v inovacích, digitalizaci, compliance nebo CSR programech. Jinde jsme začali témata postupně otevírat — dekarbonizace, obnovitelné zdroje a další. 

Máme desítky firem v mnoha oborech podnikání na třech kontinentech, proto musíme být i přes společný přístup schopni jisté flexibility a zohlednit řadu specifik. Na úrovni Skupiny vycházíme z koordinovaného přístupu se společnými cíli a prioritami. To určuje hlavní směr. Jednotlivé společnosti PPF si pak podle skupinové strategie a svých hledisek samy definují svou dílčí strategii, své měřitelné ukazatele. Na jejich základě sledují a reportují výsledky a dopady svého úsilí. Tento tzv. umbrella přístup uplatňuje řada podobných holdingových společností po celém světě. 

Hledisek udržitelnosti je mnoho a nelze vyhovět ve stejné míře všem. Přední světové firmy se ve svých ESG strategiích nesnaží pokrýt všechny problémy světa, ale čím dál více se soustředí na méně věcí, na které pak koncentrují své úsilí. U firem, kde to dělají dobře, vidíte jasnou logiku a konzistenci. Mohou díky tomu dosáhnout skutečné změny, protože propojují své hodnoty s tím, čemu se jako firma na trhu věnují — to tvoří skutečné jádro ESG a CSR strategie. Firmy skupiny PPF se proto třeba i v neziskové činnosti dlouhodobě zaměřují na témata, kterým rozumíme, kde máme zkušenosti a naše zapojení v nich má největší smysl.

Můžete uvést konkrétní příklad takového přístupu? 

Home Credit, který vedu, je skvělý příklad. První zpráva Home Creditu o udržitelnosti se loni stala ve Skupině milníkem. Co je Home Credit? Je nepřehlédnutelným hráčem v oblasti úvěrování a poskytování férových inkluzivních finančních služeb. Společenská odpovědnost u poskytování úvěrů znamená odpovědné půjčování — a odpovědné úvěrování je základem dobrého řízení rizik. Udržitelnost a byznys — znovu se to doplňuje. 

Ale konkrétně: představte si, že by člověk měl žít bez bankovního účtu nebo úvěru — v některých částech světa to není možné, lidé s nízkými příjmy potřebují motorku k dojíždění, telefon k práci nebo pro správu financí i rodinné a zdravotní agendy, potřebují dočasně peníze na materiál pro malé podnikání. Mnozí z našich klientů ale nikdy neměli před setkáním s Home Creditem ani bankovní účet. My jim chceme vyjít vstříc a díky nám se každý rok stává finanční inkluze realitou pro miliony lidí. Podstatou finančního začleňování, o které se zasazujeme, je poskytnout lidem přístup k finančním službám, které si mohou dovolit, kterým porozumí a které jim umožní budovat si vlastní budoucnost. Proto také významně investujeme do digitálních technologií a zákaznické zkušenosti. Další miliony lidí přicházejí na naše webové stránky, aby si pustili video nebo si vyhledali informace o spolehlivém úvěrování, osobním či rodinném rozpočtu a finančním plánování. To je něco mimořádného, co mnohé jiné firmy běžně nedělají. 

Pro mě je ale tohle jen nezbytné minimum. Přírodní katastrofy výrazně ovlivňují životy milionů lidí v zemích, kde podnikáme. Udržitelnost v Home Creditu zahrnuje i programy materiální pomoci, jako jsou poskytování zdravotnických potřeb, programy splátkových prázdnin, prominutí úroku nebo penále či odložení splátek. Stojí nás to peníze, ale je to správné, protože tím ukazujeme, že zastáváme stejné hodnoty jako naši zákazníci a jejich komunity a že si vážíme vzájemného dlouhodobého vztahu s nimi. 

A ochrana životního prostředí? 

Environmentální témata jsou aktuální ve všech oborech našeho podnikání — zmiňoval jsem digitalizaci, dekarboni¬zaci a další. Ale je toho víc. Třeba firmy PPF v oblasti mobility mohou prostředí a kvalitu života ovlivnit docela zásadně, a navíc je to jejich hlavní poslání. Po celém světě jsou hustě obydlené oblasti, které se stále rozvíjejí, nemohou ale pokračovat ve stávajícím trendu úrovně znečištění a individuální dopravy. Pro další růst potřebují čistá, udržitelná řešení — tramvaje, autobusy, příměstské vlaky, samozřejmě vše s bezemisním pohonem, který může využívat obnovitelné zdroje, ale hlavně mnohem efektivněji řízené díky vzájemnému propojení a komunikaci s další chytrou městskou infrastrukturou. Naše Škoda Group je v tomto ohledu už nyní technologicky vyspělým hráčem a testuje pilotní řešení v reálných městských podmínkách. 

U našich investic v realitách se zase jedná o udržitelné městské plánování vycházející ze spolupráce s místní správou a komunitami. Dobře je to vidět na postupném rozvoji lokality v pražských Vysočanech, kde vzniká naše konferenční a zábavní zázemí. Stavíme energeticky úsporné budovy s certifikací LEED, které nezatěžují životní prostředí a umožňují skloubit zdravý, soukromý a profesní život. Bez toho dnes na trhu nemůžeme uspět.

Mluvíme spolu krátce po ruské invazi na Ukrajinu. 

To, co se děje na Ukrajině, je obrovská tragédie. Jde svým rozměrem a hloubkou daleko mimo nějaké úvahy o přístupu k byznysu, udržitelnosti. V první řadě je třeba hlavně pomáhat, jak nejlépe můžeme a umíme. Nadace PPF a Nadace The Kellner Family Foundation na humanitární krizi rychle zareagovaly poskytnutím významného finančního daru na podporu vzdělávání dětí uprchlíků v České republice. V jednom z prvních programů této iniciativy jsme ve spolupráci s ministerstvem školství dokázali během necelých 10 týdnů vydat více než čtvrt milionu učebnic češtiny, slovníků a dalších výukových materiálů k distribuci zdarma do škol, komunitních organizací a přímo uprchlíkům. Další charitativní projekty realizují jednotlivé firmy PPF. V programech pomoci Ukrajincům budeme pokračovat, protože to odpovídá našim hodnotám a také našemu závazku poskytovat cílenou, smysluplnou a dlouhodobou pomoc tam, kde je potřeba. 

Do jaké míry odráží udržitelnost vaše osobní hodnoty a uvažování v každodenním životě? 

Mám pět dětí, a když to nejstarší dospělo do puberty, začalo mi říkat věci jako: „Tohle dělat nebudu, protože to není dobré pro životní prostředí.“ Donutilo mě to také přemýšlet a objevil jsem v tom prostou logiku: je správné začít od sebe. Dá se začít s malými kroky, které mohu udělat okamžitě. Už si třeba nekupuji kávu s sebou. Ty kelímky s víčkem. Ne, děkuji. Jezdím veřejnou dopravou. Když jsem přijel do Prahy, nabídli mi auto s řidičem. Odmítl jsem. A když cestou vidím na zemi odpadky, seberu je a vyhodím do koše. Měli byste to zkusit také — a je to ještě účinnější, když přijdete k někomu, kdo ty odpadky odhazuje, a řeknete: „Dobrý den, vyhodím tohle za vás do koše.“ Kdyby to dělali všichni lidé na zeměkouli, každý den by se sebraly miliardy odpadků. Není to velká věc, ale bude se nám tu žít lépe.

Jean-Pascal Duvieusart je členem vrcholového vedení PPF. Akcionářem PPF Group N.V. je od roku 2010, předtím byl vedoucím partnerem konzultační firmy McKinsey. Narodil se roku 1966, absolvoval Katolickou univerzitu v Lovani a titul MBA získal na Chicagské univerzitě. 

Andrew MacDowall je ekonomický novinář a konzultant. Působí v Londýně a píše pro Financial Times, The Guardian, Politico Europe a The Banker.

Sdílet na sociálních sítích

Sdílet na sociálních sítích

Vytisknout

Kopírovat odkaz