Vážený uživateli, je nám líto, ale Váš prohlížeč nepodporuje plné zobrazení webu. Doporučujeme Vám přejít na jeho aktuálnější verzi (MS Edge) nebo na některý z nejčastějších prohlížečů (Chrome, Firefox, Safari).
PPF Banka
PPF Banka

PPF banka oznámila finanční a obchodní výsledky za rok 2020 s čistým ziskem 1,13 mld. Kč

PPF banka

4/5/2021 | 2 minuty čtení

Vytisknout
Stáhnout jako PDF
Kopírovat odkaz

Hlavní finanční ukazatele v roce 2020

Čistý zisk 1,13 mld. Kč
Kapitálový poměr +6,2 pb na 24,5 %
Celková aktiva 169,72 mld. Kč
Objem obchodů s CP 430,6 mld. Kč
Rekordní provozní výnosy 4,27 mld. Kč
Čisté úrokové výnosy  3,29 mld. Kč

Vlastní kapitál se prostřednictvím celkového hospodářského výsledku zvýšil téměř o 8 % na 15 414 mil. Kč.

Jednou z nejvýznamnějších položek výsledku hospodaření za rok 2020, ve srovnání s předchozím obdobím, je masivní tvorba opravných položek. Při stabilních provozních nákladech je tento pokles hodnoty aktiv hlavním důvodem poklesu čistého zisku. Nárůst opravných položek je výsledkem zhoršení makroekonomického prostředí v důsledku pandemie. To se projevilo rovnoměrně jak u výkonných i nevýkonných expozic u pohledávek za klienty, tak i snížením hodnoty některých finančních nástrojů oceněných reálnou hodnotou do ostatního úplného výsledku.

Čistý úrokový výnos dosáhl 3 292 mil. Kč a byl ovlivněn hlavně snížením úrokových sazeb. Čisté výnosy z poplatků a provizí v roce 2020 proti roku 2019 vzrostly o 79 mil. Kč. Celkový čistý zisk z finančních operací dosáhl za rok 2020 vynikající hodnoty 759 mil. Kč.

„I v těžkém roce poznamenaném pandemií covidu-19 jsme dokázali vygenerovat čistý zisk 1,13 miliardy korun, výrazně posílit kapitálovou vybavenost Banky na 24,47 % a současně vytvořit robustní opravné položky proti případným ztrátovým úvěrům,“ uvedl Petr Jirásko, předseda představenstva a CEO PPF banky.

Čistý zisk za rok 2020

1.13

miliardy Kč

V loňském roce, kdy objem státních dluhopisů vydávaných Českou republikou dosáhl rekordních objemů, posílila PPF banka svou pozici významného obchodníka na finančních trzích. „Česku jsme pomohli upsat státní dluhopisy v objemu 108 mld. korun. A těší nás, že v hodnocení Ministerstva financí ČR jsme se umístili na 2. místě mezi primárními dealery těchto cenných papírů,“ poznamenal CEO PPF banky.

V oblasti firemního bankovnictví se PPF banka specializuje na projektové, exportní a akviziční financování. To vyžaduje silné postavení v přeshraničních platbách. „Stali jsme se proto přímým účastníkem platebního systému TARGET2,“ řekl CEO PPF banky s odkazem na proces vypořádání větších peněžních objemů mezi Evropskou centrální bankou, národními centrálními bankami a komerčními bankami.

PPF banka se loni aktivně zapojila do distribuce finanční vládní podpory podnikům a podnikatelům ovlivněných dopady pandemie. „V rámci programů COVID III a COVID Plus jsme vyčlenili 5,5 miliardy korun,“ řekl CEO Banky.

K investicím Banky do digitálních technologií její CEO uvedl: „Pokračujeme v implementaci moderních nástrojů, které splňují patřičné bezpečnostní standardy, a navíc zpříjemňují práci nejen nám, ale i klientům, pro které jsme rovněž spustili nové internetové bankovnictví.“

Bilanční suma dosáhla na konci roku 2020 téměř 170 mld. Kč. V oblasti aktiv je změna proti minulému roku soustředěna hlavně do reverzních repo operací s centrální bankou.

Hlavní zdroj financování v rámci celkových pasiv, tedy závazků vůči klientům, zůstává stabilní a je rozložen rovnoměrně mezi depozity splatnými na požádání i termínovými depozity. Celková změna objemu pasiv tak reflektuje hlavně změnu obchodních příležitostí v souvislosti s poklesem úrokových sazeb v oblasti přijatých repo operací s finančními institucemi.

Finanční ukazatele

Aktiva v mil. Kč 2020 2019
Peníze a peněžní ekvivalenty 90 096 156 713
Finanční aktiva oceněná reálnou hodnotou do zisku nebo ztráty 19 291 7 166
Finanční aktiva oceněná reálnou hodnotou do ostatního úplného výsledku 19 314 17 551
Pohledávky za bankami 4 130 3 636
Pohledávky za klienty 35 745 41 109
Majetkové účasti 237 132
Ostatní aktiva 910 651
Aktiva celkem 169 723 226 958

Pasiva v mil. Kč 2020 2019
Závazky vůči bankám 1 933 25 743
Závazky vůči klientům 131 462 172 805
Vydané dluhové cenné papíry 3 122 3 536
Finanční závazky oceněné reálnou hodnotou do zisku nebo ztráty 16 710 9 054
Ostatní pasiva 1 082 1 525
Základní kapitál 769 769
Ostatní složky vlastního kapitálu 14 645 13 526
Pasiva celkem 169 723 226 958

Výkaz zisku a ztrát v mil. Kč 2020 2019
Čisté výnosy z úroků 3 292 4 112
Čisté výnosy z poplatků a provizí 209 130
Čistý zisk / ztráta z obchodování a výnosy z dividend 759 (433)
Všeobecné správní náklady (817) (907)
Zisky / ztráty ze snížení hodnoty (1 750) 74
Ostatní provozní výsledek (382) (347)
Daň z příjmů (178) (541)
Zisk nebo ztráta za účetní období 1 133 2 088

Sdílet na sociálních sítích

Sdílet na sociálních sítích

Vytisknout

Stáhnout jako PDF

Kopírovat odkaz