Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Stahuji

Finanční výsledky

Skupina PPF poskytuje návštěvníkům internetových stránek veškeré podklady potřebné k tomu, aby byli neustále informováni o vývoji skupiny.

PPF Group N.V.: Konsolidovaná rozvaha (podle IFRS)

(v mil. eur)  2017 2016
Peníze a peněžní ekvivalenty 9 118 4 674
Investiční cenné papíry (vč. derivátů) 3 690 3 393
Úvěry a pohledávky 18 053 12 260
Investice v přidružených společnostech a společných podnicích 506 377
Investice do nemovitostí 1 474 1 505
Provozní a ostatní hmotný majetek 2 479 2 269
Nehmotný majetek 2 065 1 935
Ostatní aktiva 837 628
Aktiva celkem 38 222 27 041
Vlastní kapitál 7 377 6 763
Úročené závazky 27 612 18 029
Ostatní pasiva 3 233 2 249
Pasiva celkem 38 222 27 041

Zdroj: Auditovaná konsolidovaná účetní závěrka

PPF Group N.V.: Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty (podle IFRS)

(v mil. eur) 2017 2016
Výnosy a ostatní příjmy celkem 6 794 4 837
Náklady celkem -5 860 -3 510
Hospodářský výsledek před zdaněním 934 1 327
Daň z příjmu -244 -213
Hospodářský výsledek z pokračující činnosti 690 1 114
Výsledek z přerušených činností 0 1
Čistý zisk 690 1 115
Čistý zisk připadající vlastníkům mateřské společnosti 642 1 031

Zdroj: Auditovaná konsolidovaná účetní závěrka

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. O cookies

Souhlasím