Vážený uživateli, je nám líto, ale Váš prohlížeč nepodporuje plné zobrazení webu. Doporučujeme Vám přejít na jeho aktuálnější verzi (MS Edge) nebo na některý z nejčastějších prohlížečů (Chrome, Firefox, Safari).

Finanční výsledky
a finanční výkazy

PPF Group N.V.:

Konsolidovaný výkaz o finanční pozici (podle IFRS)

(v mil. eur)  FY 2022 FY 2021 FY 2020
Hotovost a hotovostní ekvivalenty 8 500 7 604 6 388
Investiční cenné papíry (vč. derivátů) 5 592 4 906 3 488
Úvěry a pohledávky 8 592 12 567 14 681
Investice do přidružených a společných podniků 1 482 1 620 897
Investice do nemovitostí 1 632 2 413 1 791
Provozní a ostatní hmotný majetek 4 212 4 167 3 789
Nehmotná aktiva a goodwill 5 240 5 397 5 639
Aktiva držená k prodeji 1 606 50 -
Ostatní aktiva 3 027 3 462 2 985
Aktiva celkem 39 883 42 186 39 658
Vlastní kapitál 9 147 9 128 8 517
Úročené závazky 25 095 28 854 27 145
Závazky související s aktivy drženými k prodeji 870 - -
Ostatní pasiva 4 771 4 204 3 996
Pasiva celkem 39 883 42 186 39 658
Zdroj: Auditovaná konsolidovaná účetní závěrka  

PPF Group N.V.:

Konsolidovaný výkaz zisku a ztrát (podle IFRS)

(v mil. eur) FY 2022 FY 2021 FY 2020
Čistý úrokový výnos 1 282 1 383 2 841
Čistý výnos z poplatků a provizí 226 178 242
Čistý výnos z pojišťovací činnosti 6 6 21
Čistý výnos z realitní činnosti 7 201 229
Čistý výnos z telekomunikací 2 385 2 248 2 080
Čistý výnos z médií 362 353 109
Čistý výnos ze strojírenství 289 238 166
Čistý výnos z provozu mýtného systému 16 22 19
Čístý výnos z leisure 60 12 -
Ostatní výnosy 403 250 33
Provozní náklady -3 979 -4 580 -6 030
Výsledek hospodaření před zdaněním 1 057 311 -290
Daň z příjmu -862 -152 -1
Čistý výsledek hospodaření z pokračující činnosti 195 159 -291
Čistý výsledek hospodaření z ukončované činnosti, po zdanění -55 115 -
Čistý výsledek hospodaření v běžném účetním období 140  274 -291 
Výsledek hospodaření připadající:
Vlastníkům mateřské společnosti 218 239 -249
Nekontrolním podílům -78 35 -42
Výnosy a ostatní příjmy celkem 9 626 8 053 9 037

Zdroj: Auditovaná konsolidovaná účetní závěrka

Název
Datum
Typ souboru
Akce

Mohlo by vás zajímat

PPF v roce 2022