Vážený uživateli, je nám líto, ale Váš prohlížeč nepodporuje plné zobrazení webu. Doporučujeme Vám přejít na jeho aktuálnější verzi (MS Edge) nebo na některý z nejčastějších prohlížečů (Chrome, Firefox, Safari).

Finanční výsledky
a finanční výkazy

PPF Group N.V.:

Konsolidovaný výkaz o finanční pozici (podle IFRS)

(v mil. eur)  FY 2021 FY 2020 FY 2019
Hotovost a hotovostní ekvivalenty 6 343 6 388 9 824
Investiční cenné papíry (vč. derivátů) 3 353 3 488 2 836
Úvěry a pohledávky 10 062 14 681 22 336
Investice do přidružených a společných podniků 1 620 897 884
Investice do nemovitostí 2 413 1 791 2 002
Provozní a ostatní hmotný majetek 4 148 3 789 3 862
Nehmotná aktiva a goodwill 5 338 5 639 4 252
Aktiva držená k prodeji 5 585 23 -
Ostatní aktiva 3 324 2 962 2 618
Aktiva celkem 42 186 39 658 48 614
Vlastní kapitál 9 128 8 517 9 555
Úročené závazky 23 592 27 145 34 845
Závazky přímo související
s aktivy drženými k prodeji
5 349 - -
Ostatní pasiva 4 117 3 996 4 214
Pasiva celkem 42 186 39 658 48 614
Zdroj: Auditovaná konsolidovaná účetní závěrka    

PPF Group N.V.:

Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty (podle IFRS)

(v mil. eur) FY 2021* FY 2020*
(upraveno)
FY 2020 FY 2019
Čistý úrokový výnos 1 502 2 657 2 841 3 676
Čistý výnos z poplatků a provizí 202 245 242 471
Čistý výnos z pojišťovací činnosti 20 21 21 23
Čistý výnos z realitní činnosti 201 229 229 285
Čistý výnos z telekomunikací 2 248 2 080 2 080 2 082
Čistý výnos z médií 353 109 109
Čistý výnos ze strojírenství 238 166 166 156
Čistý výnos z provozu mýtného systému 22 19 19 4
Ostatní výnosy 302 26 33 95
Provozní náklady -4 680 -5 904 -6 030 -5 389
Výsledek hospodaření před zdaněním 408 -352  -290 1 403
Daň z příjmu -162 13 -1 -398
Čistý výsledek hospodaření z pokračující činnosti 246  -339 -291 1 005
Čistý výsledek hospodaření z ukončované činnosti, po zdanění* 28  48 - -
Čistý výsledek hospodaření v běžném účetním období  274  -291 -291  1 005 
Výsledek hospodaření připadající:
Vlastníkům mateřské společnosti 239 -249 -249 935
Nekontrolním podílům 35 -42 -42 70
Výnosy a ostatní příjmy celkem 8 399 8 868 9 037 10 497

Zdroj: Auditovaná konsolidovaná účetní závěrka

*Údaje neobsahují obraty regionu střední a východní Evropy z důvodu ukončovaných činností. Výsledek hospodaření z ukončované činnost je prezentován na samostatném řádku.

Název
Datum
Typ souboru
Akce

Mohlo by vás zajímat

PPF v roce 2021