Vážený uživateli, je nám líto, ale Váš prohlížeč nepodporuje plné zobrazení webu. Doporučujeme Vám přejít na jeho aktuálnější verzi (MS Edge) nebo na některý z nejčastějších prohlížečů (Chrome, Firefox, Safari).

Finanční výsledky
a finanční výkazy

PPF Group N.V.:

Konsolidovaný výkaz o finanční pozici (podle IFRS)

(v mil. eur)  1H 2023 FY 2022 FY 2021
Hotovost a hotovostní ekvivalenty 7 483 8 500 7 604
Investiční cenné papíry (vč. derivátů) 9 554 5 592 4 906
Úvěry a pohledávky 8 941 8 592 12 567
Investice do přidružených a společných podniků 2 712 1 482 1 620
Investice do nemovitostí 1 332 1 632 2 413
Provozní a ostatní hmotný majetek 4 320 4 212 4 167
Nehmotná aktiva (vč. goodwillu) 5 235 5 240 5 397
Aktiva držená k prodeji 701 1 606 50
Ostatní aktiva 3 175 3 027 3 462
Aktiva celkem 43 453 39 883 42 186
Vlastní kapitál 10 031 9 147 9 128
Úročené závazky 28 299 25 095 28 854
Závazky související s aktivy drženými k prodeji 200 870 -
Ostatní závazky 4 923 4 771 4 204
Cizí zdroje a vlastní kapitál celkem 43 453 39 883 42 186

Zdroj: Auditovaná konsolidovaná účetní závěrka

Původně uveřejněné údaje k 31. 12. 2022 (před zpětnou úpravou v souladu s novými standardy IFRS)

PPF Group N.V.:

Konsolidovaný výkaz zisku a ztrát (podle IFRS)

(v mil. eur) 1H 2023 FY 2022 FY 2021
Čistý úrokový výnos 603 1 282 1 383
Čistý výnos z poplatků a provizí 118 226 178
Čistý výnos z pojišťovací činnosti 1 6 6
Čistý výnos z realitní činnosti -10 7 201
Čistý výnos z telekomunikací 1 294 2 385 2 248
Čistý výnos z médií 184 362 353
Čistý výnos ze strojírenství 155 289 238
Čistý výnos z provozu mýtného systému 16 22
Čístý výnos z leisure 37 60 12
Ostatní výnosy 225 403 250
Provozní náklady -1 738 -3 979 -4 580
Výsledek hospodaření před zdaněním 869 1 057 311
Daň z příjmu -160 -862 -152
Čistý výsledek hospodaření z pokračující činnosti 709 195 159
Čistý výsledek hospodaření z ukončené činnosti, po zdanění -55 115
Čistý výsledek hospodaření v běžném účetním období 709 140  274
Výsledek hospodaření připadající:
Vlastníkům mateřské společnosti 638 218 239
Menšinovým vlastníkům 71 -78 35

Zdroj: Auditovaná konsolidovaná účetní závěrka

Původně uveřejněné údaje k 31. 12. 2022 (před zpětnou úpravou v souladu s novými standardy IFRS)

Název
Datum
Typ souboru
Akce

Mohlo by vás zajímat

PPF v roce 2022